Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów (BOI) mieści się w pokoju nr 3 w budynku Sądu przy ul. Tyszkiewiczów 4, 36-100 Kolbuszowa.

Zadaniem BOI jest profesjonalna obsługa stron postępowań sądowych, pełnomocników (obrońców), prokuratorów oraz pozostałych osób związanych z prowadzonymi postępowaniami z zachowaniem reguły jak najkrótszego czasu oczekiwania interesanta. Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które mogą naruszać przepisy innych ustaw, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

    tel. (17) 22-77-200

Do zadań Biura Obsługi Interesantów w szczególności należy:

zgodnie z par.28 pkt 5.Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.20316)
Do zadań biura należy w szczególności:
1)udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
2)wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
3)wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
4)kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
5)udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
6)udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
7)udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
8)informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
9)udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

Załączniki:
Pobierz plik (BOI.pdf)Zarządzenie regulamin[zarządzenie regulamin]2804 kB2019-05-31 11:562019-05-31 11:56
Pobierz plik (Druki do pobrania.doc)Druki do pobrania[Druki do pobrania]72 kB2019-05-31 11:082019-05-31 11:08
Rejestr zmian