Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Ns 216/19 2021-03-17 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 119/20 2021-03-17 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 131/20 2021-03-17 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 285/18 2021-03-17 - 12:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 217/20 2021-03-17 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 292/20 2021-03-17 - 14:15 202 Katarzyna Cichoń
I Co 227/18 2021-03-19 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Co 102/20 2021-03-19 - 09:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 211/20 2021-03-22 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 250/20 2021-03-22 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 251/20 2021-03-22 - 12:45 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 256/20 2021-03-22 - 13:30 13 Katarzyna Cichoń
I Co 111/20 2021-03-22 - 14:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 127/20 2021-03-24 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 226/20 2021-03-24 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 19/21 2021-03-24 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 259/20 2021-03-24 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 159/20 2021-03-24 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 266/20 2021-03-24 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 282/20 2021-03-24 - 11:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 123/20 2021-03-24 - 11:45 13 Jerzy Czownicki
I Ns 205/20 2021-03-24 - 11:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 17/21 2021-03-24 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 229/20 2021-03-24 - 13:00 13 Jerzy Czownicki
I Co 64/20 2021-03-24 - 13:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 255/20 2021-03-24 - 13:30 13 Jerzy Czownicki
I Ns 248/19 2021-03-24 - 13:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 166/20 2021-03-24 - 14:00 13 Jerzy Czownicki
I Cps 8/20 2021-03-25 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Cps 10/20 2021-03-25 - 09:30 115 Jerzy Czownicki
I Cps 3/20 2021-03-25 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I Cps 11/20 2021-03-25 - 10:15 115 Jerzy Czownicki
I Cps 9/20 2021-03-25 - 11:00 115 Jerzy Czownicki
I C 17/20 2021-03-25 - 11:45 115 Jerzy Czownicki
I Ns 40/20 2021-03-25 - 12:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 24/21 2021-04-13 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 22/21 2021-04-13 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 28/21 2021-04-13 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 237/20 2021-04-13 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 31/21 2021-04-13 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 32/21 2021-04-13 - 11:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 29/21 2021-04-13 - 12:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 26/21 2021-04-13 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I Co 90/20 2021-04-13 - 13:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 258/19 2021-04-14 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 128/20 2021-04-14 - 09:45 13 Jerzy Czownicki
I Ns 118/20 2021-04-15 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I C 116/20 2021-04-15 - 11:15 115 Jerzy Czownicki
I Ns 121/18 2021-04-15 - 13:00 115 Jerzy Czownicki
I C 38/20 2021-04-19 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 68/20 2021-05-14 - 08:40 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 242/19 2021-05-14 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 36/21 2021-05-18 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 39/21 2021-05-18 - 09:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 149/20 2021-05-18 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 277/19 2021-05-18 - 11:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 42/21 2021-05-18 - 12:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 135/19 2021-05-18 - 12:45 202 Katarzyna Cichoń
I Co 68/17 2021-05-27 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 23/21 2021-06-01 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 62/20 2021-06-01 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 242/20 2021-06-01 - 10:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 267/20 2021-06-01 - 11:20 202 Katarzyna Cichoń
I C 386/17 2021-06-01 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 185/20 2021-03-15 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 10/21 2021-03-15 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 637/20 2021-03-15 - 11:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 240/20 2021-03-15 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 297/20 2021-03-15 - 12:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 263/20 2021-03-15 - 12:10 115 Robert Stącel
II K 279/20 2021-03-15 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 271/20 2021-03-15 - 12:50 115 Robert Stącel
II Ko 57/21 2021-03-15 - 13:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 278/20 2021-03-15 - 13:10 115 Robert Stącel
II K 284/20 2021-03-15 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 285/20 2021-03-15 - 13:50 115 Robert Stącel
II Kp 205/20 2021-03-15 - 14:10 115 Robert Stącel
II K 148/20 2021-03-16 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 188/20 2021-03-16 - 09:00 13 Dorota Kozubal
II K 38/21 2021-03-16 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 326/20 2021-03-17 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 73/20 2021-03-17 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 314/19 2021-03-17 - 11:00 115 Robert Stącel
II Ko 487/20 2021-03-17 - 11:40 115 Robert Stącel
II W 356/19 2021-03-17 - 12:15 115 Robert Stącel
II K 341/19 2021-03-17 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 21/21 2021-03-17 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 298/20 2021-03-18 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 16/21 2021-03-18 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 12/21 2021-03-18 - 13:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 292/19 2021-03-19 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
II W 1/20 2021-03-19 - 12:30 13 Katarzyna Cichoń
II K 133/20 2021-03-22 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 291/20 2021-03-22 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 8/21 2021-03-22 - 10:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 15/21 2021-03-22 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 125/20 2021-03-22 - 12:00 115 Robert Stącel
II Kp 8/21 2021-03-22 - 12:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 163/20 2021-03-22 - 13:00 115 Robert Stącel
II Kp 9/21 2021-03-22 - 13:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 74/21 2021-03-22 - 13:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 254/20 2021-03-22 - 13:40 115 Robert Stącel
II Kp 187/20 2021-03-22 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 306/20 2021-03-22 - 14:30 115 Robert Stącel
II K 171/20 2021-03-23 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 38/21 2021-03-23 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 28/20 2021-03-23 - 12:30 115 Robert Stącel
II Ko 93/21 2021-03-23 - 13:10 115 Robert Stącel
II Ko 88/21 2021-03-23 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 128/20 2021-03-24 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 255/20 2021-03-24 - 13:00 115 Robert Stącel
II Kp 201/20 2021-03-24 - 14:00 115 Robert Stącel
II Kp 10/21 2021-03-24 - 14:25 115 Robert Stącel
II K 45/21 2021-03-24 - 14:50 115 Robert Stącel
II Ko 87/21 2021-03-25 - 08:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 4/21 2021-03-25 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 305/20 2021-03-25 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 15/21 2021-03-25 - 13:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 16/21 2021-03-25 - 13:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 47/21 2021-03-29 - 08:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 132/20 2021-03-29 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 230/20 2021-03-29 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 302/20 2021-03-29 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 229/20 2021-03-29 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 348/18 2021-03-29 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 304/20 2021-03-29 - 11:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 181/20 2021-03-29 - 12:30 115 Robert Stącel
II Kp 190/20 2021-03-29 - 12:55 115 Robert Stącel
II K 35/21 2021-03-29 - 13:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 198/20 2021-03-29 - 13:25 115 Robert Stącel
II Ko 103/21 2021-03-29 - 13:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 196/20 2021-03-29 - 13:50 115 Robert Stącel
II K 328/19 2021-03-30 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 35/21 2021-03-30 - 10:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 60/21 2021-03-30 - 11:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II Kop 7/20 2021-03-31 - 08:00 115 Robert Stącel
II K 59/19 2021-03-31 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 89/20 2021-03-31 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 166/20 2021-03-31 - 10:15 202 Katarzyna Cichoń
II K 28/18 2021-03-31 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 218/20 2021-03-31 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
II K 91/20 2021-03-31 - 12:30 115 Robert Stącel
II Kp 200/20 2021-04-07 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 43/21 2021-04-07 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 299/20 2021-04-07 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 54/21 2021-04-07 - 12:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 56/21 2021-04-07 - 12:45 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 111/21 2021-04-12 - 08:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 13/21 2021-04-12 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 30/21 2021-04-12 - 11:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 308/20 2021-04-12 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 46/21 2021-04-14 - 08:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 1/21 2021-04-14 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 36/21 2021-04-14 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 50/21 2021-04-14 - 12:50 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 152/19 2021-04-16 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II Ko 437/20 2021-04-16 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 195/20 2021-04-20 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 270/19 2021-04-20 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
II Kp 195/20 2021-04-21 - 08:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 219/20 2021-04-21 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 307/20 2021-04-21 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 44/21 2021-04-21 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 41/21 2021-04-21 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 256/18 2021-04-23 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 160/19 2021-04-27 - 08:10 115 Robert Stącel
II K 164/20 2021-04-27 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 317/19 2021-04-27 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 190/19 2021-04-28 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 193/20 2021-04-28 - 10:30 115 Robert Stącel
II W 318/20 2021-04-28 - 12:00 115 Robert Stącel
II Kp 11/21 2021-04-28 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 53/21 2021-04-28 - 13:30 115 Robert Stącel
II Ko 113/21 2021-04-28 - 13:50 115 Robert Stącel
II K 194/20 2021-05-04 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 262/19 2021-05-04 - 11:40 115 Robert Stącel
II W 178/19 2021-05-05 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 280/20 2021-05-05 - 11:00 115 Robert Stącel
II Kp 101/20 2021-05-05 - 11:30 115 Robert Stącel
II W 357/20 2021-05-05 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 270/20 2021-05-05 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 99/20 2021-05-05 - 13:20 115 Robert Stącel
II K 54/20 2021-05-05 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 228/20 2021-05-10 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 161/20 2021-05-10 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 160/20 2021-05-10 - 11:00 115 Robert Stącel
II W 382/20 2021-05-10 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 272/20 2021-05-10 - 12:15 115 Robert Stącel
II K 43/19 2021-05-10 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 206/20 2021-05-11 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 224/19 2021-05-11 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 204/20 2021-05-11 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 261/20 2021-05-11 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 169/20 2021-05-11 - 10:45 202 Katarzyna Cichoń
II K 214/20 2021-05-11 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 222/20 2021-05-11 - 12:15 115 Robert Stącel
II K 259/20 2021-05-11 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
II K 250/20 2021-05-11 - 12:50 115 Robert Stącel
II K 201/20 2021-05-12 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 42/21 2021-05-12 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 224/20 2021-05-12 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 294/20 2021-05-12 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 275/20 2021-05-12 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 58/21 2021-05-14 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 409/20 2021-05-14 - 10:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 55/21 2021-05-17 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 57/21 2021-05-17 - 10:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 52/21 2021-05-17 - 13:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 21/21 2021-05-19 - 10:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 49/21 2021-05-19 - 10:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 290/19 2021-05-24 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 367/20 2021-05-24 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 232/20 2021-05-24 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 241/20 2021-05-24 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 236/20 2021-05-24 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 253/19 2021-05-25 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 297/19 2021-05-25 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 297/19 2021-05-25 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 360/19 2021-05-25 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 326/19 2021-05-25 - 11:40 115 Robert Stącel
II W 280/20 2021-05-25 - 12:30 202 Katarzyna Cichoń
II K 324/19 2021-05-25 - 13:15 115 Robert Stącel
II W 354/20 2021-05-25 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
II W 151/20 2021-05-25 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 212/20 2021-05-26 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 207/20 2021-05-26 - 10:10 115 Robert Stącel
II K 85/19 2021-05-26 - 11:30 115 Robert Stącel
II W 299/20 2021-05-28 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 7/20 2021-05-28 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 216/20 2021-06-01 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 414/20 2021-06-01 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 182/19 2021-06-02 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 226/19 2021-06-02 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 330/19 2021-06-02 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 264/20 2021-06-07 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 124/20 2021-06-07 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 273/20 2021-06-07 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 293/20 2021-06-07 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 96/19 2021-06-08 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 62/19 2021-06-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 72/20 2021-06-08 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 107/20 2021-06-08 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 150/20 2021-06-08 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 221/20 2021-06-09 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 231/20 2021-06-09 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 249/20 2021-06-09 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 61/20 2021-06-15 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 187/19 2021-06-15 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 248/19 2021-06-15 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 300/19 2021-06-15 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 276/19 2021-06-15 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 213/20 2021-06-15 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 233/20 2021-06-16 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 380/20 2021-06-16 - 10:20 115 Robert Stącel
II K 4/20 2021-06-16 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 85/20 2021-06-16 - 12:30 115 Robert Stącel
II W 75/21 2021-06-16 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 286/20 2021-06-21 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 287/20 2021-06-21 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 24/21 2021-06-21 - 10:50 115 Robert Stącel
II K 63/20 2021-06-21 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 86/20 2021-06-21 - 12:40 115 Robert Stącel
II K 136/20 2021-06-21 - 13:20 115 Robert Stącel
II K 270/19 2021-06-22 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 366/20 2021-06-22 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 388/20 2021-06-22 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 247/20 2021-06-22 - 10:30 115 Robert Stącel
II W 420/20 2021-06-22 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
II W 406/20 2021-06-22 - 12:20 115 Robert Stącel
II K 95/20 2021-06-23 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 248/20 2021-06-28 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 246/20 2021-06-28 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 291/19 2021-06-28 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 53/20 2021-06-29 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 435/20 2021-06-29 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 333/19 2021-07-05 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 265/20 2021-07-05 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 227/20 2021-07-05 - 13:40 115 Robert Stącel
II K 301/20 2021-07-05 - 13:40 115 Robert Stącel
II K 40/20 2021-07-05 - 14:10 115 Robert Stącel
II K 206/19 2021-07-07 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 253/20 2021-07-12 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 266/20 2021-07-12 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 277/20 2021-07-19 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 334/19 2021-07-19 - 10:20 115 Robert Stącel
II K 140/20 2021-07-19 - 12:00 115 Robert Stącel
II W 24/21 2021-07-19 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 283/20 2021-07-20 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 142/20 2021-07-20 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 127/20 2021-09-13 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 40/21 2021-09-13 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 147/20 2021-09-20 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 6/21 2021-09-20 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 37/21 2021-09-20 - 11:15 115 Robert Stącel
II W 457/20 2021-09-20 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 168/20 2021-09-20 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 31/21 2021-09-21 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 97/20 2021-09-21 - 10:30 115 Robert Stącel


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 131/20 2021-03-18 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 26/19 2021-03-18 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 214/20 2021-03-18 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RC 68/20 2021-03-18 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 53/20 2021-03-18 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RC 71/20 2021-03-18 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 136/20 2021-03-23 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 179/20 2021-03-23 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 225/20 2021-03-23 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 73/20 2021-03-23 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RC 67/20 2021-03-23 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 8/20 2021-03-23 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 134/20 2021-03-25 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 208/20 2021-03-25 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 221/20 2021-03-25 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 3/21 2021-03-25 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 226/20 2021-03-25 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 55/20 2021-03-25 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 12/21 2021-03-25 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 149/20 2021-03-25 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 23/20 2021-03-30 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 164/20 2021-03-30 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 165/20 2021-03-30 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 4/21 2021-03-30 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 5/21 2021-03-30 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RC 74/20 2021-03-30 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 175/20 2021-03-30 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 2/21 2021-03-30 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 10/21 2021-03-30 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 40/21 2021-03-30 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 142/20 2021-04-08 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 72/20 2021-04-08 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 76/20 2021-04-08 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RC 75/20 2021-04-08 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 2/21 2021-04-08 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 1/21 2021-04-08 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RC 3/21 2021-04-08 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 14/21 2021-04-08 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 135/20 2021-04-13 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 4/21 2021-04-13 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 12/21 2021-04-13 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 16/21 2021-04-13 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 4/21 2021-04-13 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 5/21 2021-04-13 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 28/20 2021-04-13 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 1/21 2021-04-13 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 1/21 2021-04-13 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 139/20 2021-04-15 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 181/20 2021-04-15 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 15/21 2021-04-15 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 8/21 2021-04-15 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 5/21 2021-04-15 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 17/21 2021-04-15 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 23/21 2021-04-15 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 4/21 2021-04-15 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 157/20 2021-04-15 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 16/21 2021-04-20 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 2/21 2021-04-20 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 57/20 2021-04-20 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 125/20 2021-04-20 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RC 8/21 2021-04-20 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 153/20 2021-04-20 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 146/20 2021-04-22 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 6/21 2021-04-22 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 130/20 2021-04-22 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RC 35/20 2021-04-22 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 6/21 2021-04-22 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 5/21 2021-04-22 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 6/21 2021-04-22 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 22/21 2021-04-22 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 200/19 2021-04-27 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 7/21 2021-04-27 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 27/21 2021-04-27 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 18/21 2021-04-27 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 9/21 2021-04-27 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 10/21 2021-04-27 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 34/21 2021-04-27 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 33/21 2021-04-27 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 17/21 2021-04-29 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 126/20 2021-04-29 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 10/21 2021-04-29 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 24/20 2021-04-29 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 37/21 2021-04-29 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 23/21 2021-05-11 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 12/21 2021-05-11 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 42/21 2021-05-11 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RC 13/21 2021-05-11 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 41/21 2021-05-11 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 21/21 2021-05-11 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RC 21/20 2021-05-11 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 43/21 2021-05-11 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RC 16/20 2021-05-13 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 29/21 2021-05-13 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 32/21 2021-05-13 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 18/21 2021-05-13 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 19/21 2021-05-13 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RC 11/21 2021-05-13 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 198/20 2021-05-13 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 10/21 2021-05-18 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 9/21 2021-05-18 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RC 65/20 2021-05-18 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 44/21 2021-05-18 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 46/21 2021-05-18 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 14/21 2021-05-18 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 203/20 2021-05-20 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 14/21 2021-05-20 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 38/21 2021-05-20 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RC 15/21 2021-05-20 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 154/20 2021-05-20 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 38/20 2021-05-27 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 217/20 2021-05-27 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 24/21 2021-05-27 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 64/20 2021-05-27 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 215/20 2021-06-01 - 09:00 13 Dorota Kozubal


Wygenerowano z systemu dnia: 2021-03-12 14:03:44

Rejestr zmian