Zestawienie zaktualizowanych baz danych teleadresowych:

1. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
2. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej
3. Wykaz punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej, udzielających pomocy / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie
4. Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
5. Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
6. Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie
7. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizacje działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
8. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
9. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej informuje, że w dniach 11-02-2019 r. - 15-02-2019 r. Kasa Sądu będzie nieczynna.

Wszelkie wpłaty mogą być dokonywane w Banku lub za pośrednictwem Placówek Pocztowych. 

Informujemy, że w dniu 31.12.2018 roku czas pracy Biura Obsługi Klienta Sądu Rejonowego w Kolbuszowej czynne będzie w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

 

Zestawienie zaktualizowanych baz danych teleadresowych:

1. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
2. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej
3. Wykaz punktów konsultacyjnych, punktóe interwenji kryzysowej, udzielajcych pomocy / rodzinom dotkniętym przemoca w rodzinie
4. Wykaz podmiotów realizujacych programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujacych przemoc w rodzinie
5. Wykaz pdmiotów realizaujacych programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujacych przemoc w rodzinie
6. Wykaz organizacji pozarzadowych udzielajacych pomocy osobom / rodzinom dotknietym przemoca w rodzinie
7. Baza danych osób nadzorujacych lub koordynujacych na terenie województwa podkarpackiego realizacje dzialań poszczególnych służb z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie.
8. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
9. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

 

 

 

 

Wykaz adresów instytucji oraz organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność związaną ze świadczeniem pomocy osobom opuszczającym jednostki penitencjarne w obszarze funkcjonowania Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającej przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.

 

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych - w dniach od 19 lutego 2018 r. do 25 lutego 2018 r. Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje akcję „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl można uzyskać informacje na temat samej akcji, a także informacje o podmiotach świadczących pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w roku 2018.

W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym zamieszczono plan dyżurów.

 

Zarządzenie Nr 4/2017 Prezesa Sądu Rejonowego w Kolbuszowej i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu dla Sądu Rejonowego w Kolbuszowej z dnia 30-10-2017r. w sprawie ustalenia czasu pracy dla Sądu Rejonowego w Kolbuszowej.

1. Dzień 2 stycznia 2018 roku ustalony dniem wolnym od pracy za święto 6 stycznia 2018 roku przypadające w dniu wolnym od pracy.