Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Ns 284/20 2021-12-08 - 09:05 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 139/21 2021-12-08 - 10:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 1/21 2021-12-08 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 21/21 2021-12-08 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 32/19 2021-12-09 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 9/19 2021-12-09 - 11:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 252/20 2021-12-09 - 11:30 115 Jerzy Czownicki
I C 150/21 2021-12-09 - 12:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 131/18 2021-12-10 - 09:00 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 198/20 2021-12-13 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 226/21 2021-12-13 - 09:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 229/21 2021-12-13 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 232/21 2021-12-13 - 10:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 234/21 2021-12-13 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 237/21 2021-12-13 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 263/21 2021-12-13 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 245/21 2021-12-13 - 12:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 243/21 2021-12-13 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 255/21 2021-12-13 - 13:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 242/21 2021-12-13 - 14:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 76/21 2021-12-13 - 14:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 38/21 2021-12-15 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 275/19 2021-12-16 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 193/21 2021-12-16 - 11:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 68/21 2021-12-16 - 12:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 112/21 2021-12-16 - 12:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 189/21 2021-12-16 - 12:45 115 Jerzy Czownicki
I Ns 120/21 2021-12-16 - 13:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 258/20 2022-01-13 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 18/20 2022-01-13 - 09:15 115 Jerzy Czownicki
I Ns 235/20 2022-01-13 - 09:45 115 Jerzy Czownicki
I Ns 190/21 2022-01-13 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 117/21 2022-01-13 - 10:20 115 Jerzy Czownicki
I Ns 100/21 2022-01-19 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 221/20 2022-01-19 - 10:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 281/21 2022-01-19 - 10:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 133/21 2022-01-19 - 11:15 202 Katarzyna Cichoń
I C 98/21 2022-01-19 - 11:45 202 Katarzyna Cichoń
I Co 7/21 2022-01-24 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 260/21 2022-01-24 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 254/21 2022-01-24 - 10:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 178/21 2022-01-24 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 232/20 2022-01-24 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 175/21 2022-01-26 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 37/21 2022-01-26 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 227/21 2022-01-26 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 195/20 2022-01-26 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 168/19 2022-02-17 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Co 109/20 2022-02-17 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I Co 51/20 2022-02-17 - 11:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 91/20 2022-02-17 - 11:30 115 Jerzy Czownicki
I Ns 265/21 2022-03-02 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 270/21 2022-03-02 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 275/21 2022-03-02 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 97/21 2022-03-02 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 48/21 2022-03-02 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 30/20 2022-03-02 - 12:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 304/21 2022-03-02 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 253/21 2022-03-02 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 134/21 2022-03-07 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 55/21 2022-03-07 - 10:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 277/21 2022-03-07 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 284/21 2022-03-07 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 269/21 2022-03-07 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 272/21 2022-03-07 - 12:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 301/21 2022-03-07 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 294/21 2022-03-07 - 13:30 13 Katarzyna Cichoń


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II Ko 652/21 2021-12-09 - 08:10 202 Robert Stącel
II Ko 647/21 2021-12-09 - 08:30 202 Robert Stącel
II W 39/20 2021-12-09 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
II K 164/21 2021-12-09 - 09:00 202 Robert Stącel
II K 174/21 2021-12-09 - 10:00 202 Robert Stącel
II K 178/21 2021-12-09 - 10:40 202 Robert Stącel
II Kp 94/21 2021-12-09 - 12:00 202 Robert Stącel
II Kp 93/21 2021-12-09 - 12:30 202 Robert Stącel
II K 43/19 2021-12-09 - 13:00 202 Robert Stącel
II K 150/20 2021-12-13 - 08:00 115 Robert Stącel
II K 252/20 2021-12-13 - 08:10 115 Robert Stącel
II K 161/20 2021-12-13 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 245/21 2021-12-13 - 09:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 160/20 2021-12-13 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 252/21 2021-12-13 - 12:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 95/20 2021-12-14 - 08:10 115 Robert Stącel
II K 85/20 2021-12-14 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 246/21 2021-12-14 - 13:40 115 Robert Stącel
II Kp 125/21 2021-12-14 - 14:00 115 Robert Stącel
II Kop 11/21 2021-12-14 - 14:25 115 Robert Stącel
II K 107/21 2021-12-15 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 292/20 2021-12-15 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 356/21 2021-12-17 - 08:40 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 156/21 2021-12-17 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 40/20 2021-12-20 - 08:00 115 Robert Stącel
II K 166/21 2021-12-20 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 294/21 2021-12-20 - 09:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 171/21 2021-12-20 - 10:00 115 Robert Stącel
II W 21/21 2021-12-20 - 10:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II Kop 5/21 2021-12-20 - 11:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 115/21 2021-12-20 - 11:20 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 348/18 2021-12-20 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 298/20 2021-12-20 - 12:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 575/21 2021-12-20 - 12:30 115 Robert Stącel
II Ko 673/21 2021-12-20 - 12:50 115 Robert Stącel
II K 280/21 2021-12-20 - 13:10 115 Robert Stącel
II K 308/20 2021-12-21 - 12:30 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 152/21 2021-12-22 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 116/21 2021-12-22 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 251/21 2021-12-22 - 11:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 286/21 2021-12-22 - 11:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 314/21 2021-12-22 - 12:15 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 59/19 2022-01-04 - 08:20 115 Robert Stącel
II W 318/20 2022-01-04 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 356/19 2022-01-04 - 10:30 115 Robert Stącel
II Kp 78/21 2022-01-04 - 11:10 115 Robert Stącel
II Kp 74/21 2022-01-04 - 11:35 115 Robert Stącel
II K 273/20 2022-01-10 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 170/21 2022-01-10 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 173/21 2022-01-10 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 201/20 2022-01-10 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 188/21 2022-01-11 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 169/21 2022-01-11 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 154/21 2022-01-11 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 301/21 2022-01-12 - 08:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 276/21 2022-01-12 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 232/21 2022-01-12 - 11:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 315/21 2022-01-12 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 163/21 2022-01-13 - 09:00 202 Robert Stącel
II K 192/21 2022-01-13 - 12:00 202 Robert Stącel
II K 274/21 2022-01-13 - 12:30 202 Robert Stącel
II K 271/21 2022-01-13 - 12:45 202 Robert Stącel
II K 83/21 2022-01-14 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 137/21 2022-01-14 - 12:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 290/21 2022-01-14 - 12:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 197/21 2022-01-14 - 12:50 13 Aneta Paździor-Kusz
II W 199/21 2022-01-17 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 263/21 2022-01-17 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 168/20 2022-01-17 - 12:20 115 Robert Stącel
II K 341/19 2022-01-17 - 13:00 115 Robert Stącel
II Ko 664/21 2022-01-17 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 237/20 2022-01-18 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 228/21 2022-01-19 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 250/21 2022-01-19 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 7/20 2022-01-21 - 09:00 115 Katarzyna Cichoń
II K 34/21 2022-01-21 - 09:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 278/21 2022-01-21 - 10:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 129/21 2022-01-21 - 12:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 133/21 2022-01-21 - 13:00 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 186/21 2022-01-24 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 165/21 2022-01-25 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 279/21 2022-01-25 - 09:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 270/21 2022-01-25 - 11:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 175/21 2022-01-26 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 130/21 2022-01-27 - 09:00 202 Robert Stącel
II K 76/20 2022-01-31 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 297/19 2022-01-31 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 147/20 2022-02-01 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 213/21 2022-02-01 - 09:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II W 37/21 2022-02-01 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 236/21 2022-02-01 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 249/21 2022-02-01 - 12:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 244/21 2022-02-01 - 12:50 115 Robert Stącel
II K 289/21 2022-02-02 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 7/21 2022-02-02 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 169/20 2022-02-02 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 297/21 2022-02-02 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 234/21 2022-02-03 - 09:00 202 Robert Stącel
II K 239/21 2022-02-03 - 10:40 202 Robert Stącel
II K 254/21 2022-02-03 - 11:10 202 Robert Stącel
II K 258/21 2022-02-03 - 12:00 202 Robert Stącel
II K 206/19 2022-02-04 - 09:00 115 Katarzyna Cichoń
II K 97/20 2022-02-07 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 77/21 2022-02-07 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 31/21 2022-02-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 189/20 2022-02-09 - 08:30 202 Katarzyna Cichoń
II W 229/21 2022-02-09 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 145/21 2022-02-09 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 300/21 2022-02-09 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 253/20 2022-02-10 - 08:15 202 Robert Stącel
II K 270/19 2022-02-10 - 09:00 202 Robert Stącel
II Kp 84/21 2022-02-10 - 11:00 202 Robert Stącel
II Kp 76/21 2022-02-10 - 11:30 202 Robert Stącel
II K 144/21 2022-02-10 - 11:55 202 Robert Stącel
II K 140/21 2022-02-10 - 13:00 202 Robert Stącel
II K 153/21 2022-02-10 - 13:40 202 Robert Stącel
II Kp 99/21 2022-02-10 - 14:20 202 Robert Stącel
II W 266/20 2022-02-10 - 14:40 202 Robert Stącel
II K 255/21 2022-02-17 - 09:00 202 Robert Stącel
II W 147/21 2022-02-17 - 10:20 202 Robert Stącel
II W 178/19 2022-02-17 - 11:00 202 Robert Stącel
II W 275/21 2022-02-21 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 281/21 2022-02-21 - 10:30 115 Robert Stącel
II W 9/21 2022-02-21 - 11:10 115 Robert Stącel
II W 22/21 2022-02-21 - 12:10 115 Robert Stącel
II K 53/20 2022-02-21 - 12:40 115 Robert Stącel
II K 211/20 2022-02-21 - 13:00 115 Robert Stącel
II W 186/21 2022-02-22 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 76/21 2022-02-28 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 123/21 2022-02-28 - 12:40 115 Robert Stącel
II K 132/20 2022-03-01 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 251/20 2022-03-01 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 147/21 2022-03-02 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 8/21 2022-03-03 - 09:00 202 Robert Stącel
II K 333/19 2022-03-03 - 11:00 202 Robert Stącel
II K 247/20 2022-03-03 - 12:00 202 Robert Stącel
II K 328/19 2022-03-07 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 128/20 2022-03-08 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 286/21 2022-03-08 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 334/19 2022-03-08 - 11:30 115 Robert Stącel
II W 106/21 2022-03-14 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 256/21 2022-03-14 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 262/21 2022-03-14 - 10:40 115 Robert Stącel
II W 380/20 2022-03-14 - 11:30 115 Robert Stącel
II Kp 135/21 2022-03-14 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 242/21 2022-03-15 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 282/21 2022-03-16 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 127/21 2022-03-17 - 08:00 202 Robert Stącel
II K 112/21 2022-03-21 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 148/20 2022-03-21 - 11:10 115 Robert Stącel
II K 284/21 2022-03-21 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 285/21 2022-03-22 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 283/21 2022-03-22 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 189/19 2022-04-11 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 66/21 2022-05-09 - 09:00 115 Robert Stącel


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III Opm 10/15 2021-12-13 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Opm 12/15 2021-12-13 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Opm 22/15 2021-12-13 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Opm 104/15 2021-12-13 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Opm 2/18 2021-12-13 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Opm 1/19 2021-12-13 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Opm 7/19 2021-12-13 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Opm 17/19 2021-12-13 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Opm 24/20 2021-12-13 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Alk 29/20 2021-12-13 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Opm 31/20 2021-12-13 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Alk 33/20 2021-12-13 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Opm 1/21 2021-12-13 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Opm 2/21 2021-12-13 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Opm 16/21 2021-12-13 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Opm 18/21 2021-12-13 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Alk 49/21 2021-12-13 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III RNs 76/21 2021-12-14 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 50/21 2021-12-14 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 162/21 2021-12-14 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 22/21 2021-12-14 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 20/21 2021-12-14 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RC 51/21 2021-12-14 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 143/21 2021-12-14 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 64/21 2021-12-16 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 37/21 2021-12-16 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 41/21 2021-12-16 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 43/21 2021-12-16 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 136/21 2021-12-16 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Op 1/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 5/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 9/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 12/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 18/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 19/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 20/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 22/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 26/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 28/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 29/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 34/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 35/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 39/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 40/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 41/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 42/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 44/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 47/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 52/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 53/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 54/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 56/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 58/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 59/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 61/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 62/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 63/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 65/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 67/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 68/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 69/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 71/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 72/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 73/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 74/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 75/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 79/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 80/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 83/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 84/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 85/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 86/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 87/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 89/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 90/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 91/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 94/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 95/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 96/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 97/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 98/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 99/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 100/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 102/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 103/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 105/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 106/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 107/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 108/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 110/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 111/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 113/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 114/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 117/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 118/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 119/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 120/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 121/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 122/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 124/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 125/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 126/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 127/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 130/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 132/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 135/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 136/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 137/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 139/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 140/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 141/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 144/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 146/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 147/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 148/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 152/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 160/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 161/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 165/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 167/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 171/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 172/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 174/15 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 1/16 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 3/16 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 7/16 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 9/16 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 10/16 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 11/16 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 5/17 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 8/17 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 4/18 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 5/18 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 6/18 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 2/19 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 3/19 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 7/19 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 10/19 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 12/19 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 14/19 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 17/19 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 5/20 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 6/20 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 7/20 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 8/20 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 9/20 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 11/20 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 12/20 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 13/20 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 14/20 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 15/20 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 16/20 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 18/20 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 19/20 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 3/21 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 4/21 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 5/21 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 8/21 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 9/21 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 10/21 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Op 11/21 2021-12-17 - 00:00 112 Dorota Kozubal
III Nkd 49/21 2021-12-21 - 08:15 13 Dorota Kozubal
III Nkd 50/21 2021-12-21 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 48/21 2021-12-21 - 08:45 13 Dorota Kozubal
III Nsm 136/21 2021-12-21 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 174/21 2021-12-21 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RC 27/21 2021-12-21 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 168/21 2021-12-21 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 124/21 2021-12-21 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 55/21 2021-12-21 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 89/21 2021-12-21 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 74/21 2021-12-23 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 177/21 2021-12-23 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 178/21 2021-12-23 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 127/21 2021-12-23 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 128/21 2021-12-23 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 77/21 2021-12-28 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 42/21 2021-12-28 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 41/21 2021-12-28 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 188/21 2021-12-28 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 132/21 2021-12-28 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 131/21 2021-12-28 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 181/21 2021-12-28 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 214/20 2021-12-28 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 130/21 2021-12-28 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 65/21 2021-12-30 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 66/21 2021-12-30 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 133/21 2021-12-30 - 09:15 13 Dorota Kozubal
III Nsm 127/21 2021-12-30 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 129/21 2021-12-30 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 187/21 2021-12-30 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 189/21 2021-12-30 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RC 54/21 2021-12-30 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 194/21 2021-12-30 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 57/21 2021-12-30 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 60/21 2022-01-18 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 114/21 2022-01-18 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 182/21 2022-01-18 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 61/21 2022-01-18 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 53/21 2022-01-18 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 54/21 2022-01-18 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RC 53/21 2022-01-18 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 122/21 2022-01-20 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 163/21 2022-01-20 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 167/21 2022-01-20 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 97/21 2022-01-20 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 173/21 2022-01-20 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 184/21 2022-01-20 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RC 55/21 2022-01-25 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 190/21 2022-01-25 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 115/21 2022-01-25 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 112/21 2022-01-25 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 113/21 2022-01-25 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 199/21 2022-01-25 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 195/21 2022-01-25 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 197/21 2022-01-25 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 198/21 2022-01-25 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RC 34/21 2022-01-27 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 179/21 2022-01-27 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 191/21 2022-01-27 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RC 52/21 2022-01-27 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RC 23/21 2022-02-01 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 200/21 2022-02-01 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 49/21 2022-02-01 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 58/21 2022-02-01 - 12:30 13 Dorota Kozubal


Wygenerowano z systemu dnia: 2021-12-08 16:00:08