Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Co 103/20 2021-08-12 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I C 237/19 2021-08-12 - 10:45 115 Jerzy Czownicki
I Ns 97/20 2021-08-12 - 12:30 115 Jerzy Czownicki
I C 198/20 2021-08-19 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 216/20 2021-08-19 - 12:15 115 Jerzy Czownicki
I Ns 234/19 2021-08-19 - 12:30 115 Jerzy Czownicki
I C 84/18 2021-08-19 - 13:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 140/19 2021-08-26 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 207/19 2021-08-26 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 46/20 2021-09-13 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 40/21 2021-09-13 - 09:45 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 45/21 2021-09-13 - 10:15 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 52/21 2021-09-13 - 10:45 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 72/21 2021-09-13 - 11:15 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 73/21 2021-09-13 - 11:45 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 78/21 2021-09-13 - 12:15 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 1/21 2021-09-13 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
I C 246/18 2021-09-17 - 09:00 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 21/21 2021-09-22 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 38/21 2021-09-22 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 180/20 2021-09-22 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 70/21 2021-09-22 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 168/19 2021-09-23 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 142/21 2021-09-24 - 09:00 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 137/21 2021-09-24 - 11:00 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 176/21 2021-09-24 - 11:30 115 Katarzyna Cichoń
I Cps 3/21 2021-09-24 - 12:00 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 167/21 2021-09-24 - 13:00 115 Katarzyna Cichoń
I C 254/19 2021-09-27 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 104/21 2021-09-27 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 47/21 2021-09-27 - 11:40 13 Katarzyna Cichoń
I C 121/19 2021-09-27 - 12:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 80/19 2021-09-27 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
I Co 65/21 2021-09-30 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 189/20 2021-10-13 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 272/20 2021-10-13 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 64/21 2021-10-20 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 18/21 2021-10-20 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 257/19 2021-10-20 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 124/21 2021-10-27 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 178/20 2021-10-27 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Co 70/21 2021-10-27 - 10:40 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 22/21 2021-10-27 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 41/21 2021-10-27 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 135/21 2021-10-27 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 278/20 2021-10-27 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 136/21 2021-10-29 - 09:00 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 71/18 2021-10-29 - 09:45 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 38/21 2021-10-29 - 11:00 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 46/21 2021-10-29 - 12:00 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 77/21 2021-10-29 - 12:30 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 101/21 2021-10-29 - 13:00 115 Katarzyna Cichoń
I Co 26/20 2021-11-15 - 09:00 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 194/20 2021-11-15 - 12:00 115 Katarzyna Cichoń
I Ns 101/20 2021-11-17 - 09:00 13 Jerzy Czownicki
I Ns 168/21 2021-11-17 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 30/21 2021-11-17 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 168/19 2021-11-17 - 10:30 13 Jerzy Czownicki
I C 77/21 2021-11-17 - 10:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 71/21 2021-11-17 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 174/21 2021-11-17 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 170/21 2021-11-17 - 14:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 142/20 2021-11-22 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II W 406/20 2021-07-27 - 07:35 115 Robert Stącel
II Ko 240/21 2021-07-27 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 226/19 2021-07-27 - 10:00 115 Robert Stącel
II Ko 314/21 2021-07-27 - 10:00 115 Robert Stącel
II Ko 340/21 2021-07-27 - 10:20 115 Robert Stącel
II K 135/21 2021-07-27 - 10:40 115 Robert Stącel
II Kp 55/21 2021-07-27 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 134/21 2021-07-27 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 132/21 2021-07-27 - 11:50 115 Robert Stącel
II K 333/19 2021-07-27 - 12:10 115 Robert Stącel
II Ko 332/21 2021-07-27 - 12:30 115 Robert Stącel
II Ko 399/21 2021-07-30 - 08:00 115 Robert Stącel
II Kp 71/21 2021-08-10 - 08:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 69/21 2021-08-10 - 08:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 110/21 2021-08-10 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 58/21 2021-08-10 - 11:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 283/21 2021-08-10 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 121/21 2021-08-10 - 12:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 120/21 2021-08-10 - 13:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 77/21 2021-08-11 - 08:15 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 59/21 2021-08-11 - 08:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 79/21 2021-08-11 - 08:45 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 13/21 2021-08-11 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 269/21 2021-08-11 - 10:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 100/21 2021-08-11 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 80/21 2021-08-17 - 08:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 217/21 2021-08-17 - 08:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 83/21 2021-08-17 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 21/21 2021-08-17 - 10:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 93/21 2021-08-17 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 136/21 2021-08-17 - 13:00 13 Dorota Kozubal
II Kp 81/21 2021-08-18 - 08:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 129/21 2021-08-18 - 08:40 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 76/21 2021-08-18 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 80/21 2021-08-18 - 11:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 149/21 2021-08-24 - 08:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 150/21 2021-08-24 - 08:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 148/21 2021-08-24 - 08:45 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 182/21 2021-08-24 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 142/21 2021-08-24 - 10:45 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 143/21 2021-08-24 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 290/19 2021-08-24 - 11:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 183/21 2021-08-25 - 00:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kop 5/21 2021-08-25 - 08:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 109/21 2021-08-25 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 101/21 2021-08-25 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 104/21 2021-08-25 - 12:15 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 188/21 2021-08-25 - 13:50 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 101/20 2021-08-31 - 08:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 295/20 2021-08-31 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 148/20 2021-09-07 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 186/21 2021-09-07 - 11:30 115 Robert Stącel
II W 367/20 2021-09-07 - 13:20 115 Robert Stącel
II Ko 360/21 2021-09-08 - 08:00 115 Robert Stącel
II Ko 366/21 2021-09-08 - 08:20 115 Robert Stącel
II Ko 368/21 2021-09-08 - 08:50 115 Robert Stącel
II K 298/20 2021-09-08 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 397/20 2021-09-08 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II Ko 386/21 2021-09-08 - 09:10 115 Robert Stącel
II Ko 388/21 2021-09-08 - 09:30 115 Robert Stącel
II Ko 400/21 2021-09-08 - 09:40 115 Robert Stącel
II Ko 415/21 2021-09-08 - 10:00 115 Robert Stącel
II Ko 411/21 2021-09-08 - 10:30 115 Robert Stącel
II Ko 403/21 2021-09-08 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 267/20 2021-09-08 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
II Ko 394/21 2021-09-08 - 12:10 115 Robert Stącel
II K 268/20 2021-09-08 - 12:15 202 Katarzyna Cichoń
II K 308/20 2021-09-08 - 12:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 90/19 2021-09-08 - 12:45 202 Katarzyna Cichoń
II W 184/21 2021-09-08 - 13:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 27/20 2021-09-08 - 13:15 202 Katarzyna Cichoń
II W 39/20 2021-09-09 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
II Kp 11/21 2021-09-13 - 08:15 115 Robert Stącel
II K 127/20 2021-09-13 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 267/19 2021-09-13 - 13:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 40/21 2021-09-13 - 14:00 115 Robert Stącel
II Ko 380/21 2021-09-13 - 15:00 115 Robert Stącel
II K 59/19 2021-09-14 - 08:00 115 Robert Stącel
II K 114/21 2021-09-14 - 09:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 27/21 2021-09-14 - 11:00 115 Robert Stącel
II W 409/20 2021-09-14 - 11:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 151/21 2021-09-14 - 12:30 202 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 313/21 2021-09-14 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 115/21 2021-09-15 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 68/21 2021-09-15 - 11:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 62/21 2021-09-15 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 107/20 2021-09-17 - 08:00 115 Robert Stącel
II K 76/20 2021-09-17 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 318/20 2021-09-17 - 12:00 115 Robert Stącel
II W 266/20 2021-09-17 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 28/20 2021-09-20 - 08:20 115 Robert Stącel
II K 147/20 2021-09-20 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 155/20 2021-09-20 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 6/21 2021-09-20 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 37/21 2021-09-20 - 11:15 115 Robert Stącel
II W 457/20 2021-09-20 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 168/20 2021-09-20 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 141/21 2021-09-20 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 155/21 2021-09-20 - 14:20 115 Robert Stącel
II K 31/21 2021-09-21 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 97/20 2021-09-21 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 131/21 2021-09-21 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 116/21 2021-09-22 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 161/21 2021-09-24 - 00:00 115 Robert Stącel
II K 160/21 2021-09-24 - 08:10 115 Robert Stącel
II W 9/21 2021-09-24 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 22/21 2021-09-24 - 10:00 115 Robert Stącel
II W 356/19 2021-09-24 - 12:20 115 Robert Stącel
II K 53/20 2021-09-24 - 13:20 115 Robert Stącel
II K 150/20 2021-09-27 - 08:10 115 Robert Stącel
II K 179/21 2021-09-27 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 180/21 2021-09-27 - 09:20 115 Robert Stącel
II K 189/19 2021-09-28 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 107/21 2021-09-28 - 09:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II W 35/21 2021-09-28 - 12:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 145/21 2021-09-28 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 284/19 2021-09-28 - 13:00 115 Robert Stącel
II W 420/20 2021-09-29 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 152/19 2021-09-29 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
II K 348/18 2021-09-30 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 178/19 2021-09-30 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 275/20 2021-09-30 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 168/21 2021-09-30 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 183/21 2021-09-30 - 13:20 115 Robert Stącel
II Ko 378/21 2021-09-30 - 13:40 115 Robert Stącel
II Ko 375/21 2021-09-30 - 14:20 115 Robert Stącel
II K 74/21 2021-10-04 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 95/20 2021-10-04 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 280/20 2021-10-04 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 40/20 2021-10-05 - 07:40 115 Robert Stącel
II K 123/21 2021-10-05 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 132/20 2021-10-05 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 37/21 2021-10-05 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 34/21 2021-10-06 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 211/20 2021-10-07 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 76/21 2021-10-07 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 188/20 2021-10-07 - 09:00 13 Dorota Kozubal
II K 43/19 2021-10-11 - 08:10 115 Robert Stącel
II W 8/21 2021-10-11 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 270/19 2021-10-11 - 09:00 13 Katarzyna Cichoń
II K 62/21 2021-10-11 - 10:30 115 Robert Stącel
II W 360/19 2021-10-11 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
II W 7/21 2021-10-11 - 11:30 13 Katarzyna Cichoń
II K 169/20 2021-10-11 - 12:30 13 Katarzyna Cichoń
II W 438/20 2021-10-11 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 333/19 2021-10-11 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 128/20 2021-10-12 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 292/20 2021-10-12 - 09:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 133/21 2021-10-12 - 13:30 115 Robert Stącel
II W 251/20 2021-10-12 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 194/20 2021-10-14 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 62/19 2021-10-14 - 11:20 115 Robert Stącel
II K 122/21 2021-10-14 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 206/19 2021-10-15 - 09:00 115 Katarzyna Cichoń
II K 328/19 2021-10-18 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 77/21 2021-10-19 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 88/21 2021-10-19 - 11:00 115 Robert Stącel
II W 96/21 2021-10-19 - 12:00 115 Robert Stącel
II W 122/21 2021-10-19 - 13:20 115 Robert Stącel
II K 256/18 2021-10-22 - 09:00 115 Katarzyna Cichoń
II K 66/21 2021-10-25 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 201/20 2021-10-25 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 252/20 2021-10-25 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 291/19 2021-10-26 - 08:00 115 Robert Stącel
II K 232/20 2021-10-26 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 106/21 2021-10-26 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 171/20 2021-10-28 - 08:10 202 Robert Stącel
II K 94/21 2021-10-28 - 09:00 202 Robert Stącel
II K 112/21 2021-10-28 - 10:00 202 Robert Stącel
II K 130/21 2021-10-28 - 11:30 202 Robert Stącel
II W 147/21 2021-11-02 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 132/21 2021-11-02 - 10:20 115 Robert Stącel
II W 119/21 2021-11-02 - 11:00 115 Robert Stącel
II W 180/21 2021-11-02 - 11:30 115 Robert Stącel
II Ko 377/21 2021-11-02 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 7/20 2021-11-05 - 09:00 115 Katarzyna Cichoń
II K 281/20 2021-11-09 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 61/20 2021-11-15 - 08:10 115 Robert Stącel
II K 133/20 2021-11-15 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 334/19 2021-11-15 - 13:30 115 Robert Stącel
II W 380/20 2021-11-18 - 09:00 202 Robert Stącel
II K 247/20 2021-11-18 - 10:20 202 Robert Stącel
II K 206/19 2021-11-19 - 09:00 115 Katarzyna Cichoń
II K 251/20 2021-11-23 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 253/20 2021-11-29 - 08:15 115 Robert Stącel
II K 270/19 2021-11-29 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 84/21 2021-11-29 - 11:00 115 Robert Stącel
II Kp 76/21 2021-11-29 - 11:30 115 Robert Stącel
II K 144/21 2021-11-29 - 11:55 115 Robert Stącel
II K 140/21 2021-11-29 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 153/21 2021-11-29 - 13:40 115 Robert Stącel
II Kp 78/21 2021-11-30 - 09:00 115 Robert Stącel
II Kp 74/21 2021-11-30 - 09:30 115 Robert Stącel
II K 154/21 2021-11-30 - 10:00 115 Robert Stącel
II W 445/20 2021-11-30 - 12:00 115 Robert Stącel


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 23/20 2021-07-27 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 28/21 2021-07-27 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 65/20 2021-07-27 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 44/21 2021-07-27 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RC 15/21 2021-07-27 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 74/21 2021-07-27 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 43/21 2021-07-29 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 83/21 2021-07-29 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 22/21 2021-07-29 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RC 16/20 2021-07-29 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RC 71/20 2021-07-29 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 91/21 2021-07-29 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 52/20 2021-07-29 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 42/21 2021-08-05 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 92/21 2021-08-05 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 107/21 2021-08-05 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 1/21 2021-08-05 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 148/19 2021-08-05 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 96/21 2021-08-05 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 85/21 2021-08-05 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 19/21 2021-08-05 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 89/21 2021-08-10 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 100/21 2021-08-10 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 20/21 2021-08-10 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 99/21 2021-08-10 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 97/21 2021-08-10 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 21/21 2021-08-10 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RCo 12/21 2021-08-10 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 4/21 2021-08-12 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 90/21 2021-08-12 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 101/21 2021-08-12 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 154/20 2021-08-12 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RC 72/20 2021-08-12 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 62/21 2021-08-17 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RC 31/21 2021-08-17 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 32/21 2021-08-17 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 134/20 2021-08-17 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 22/21 2021-08-17 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RC 27/21 2021-08-17 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 139/20 2021-08-19 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 24/21 2021-08-19 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 25/21 2021-08-19 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 55/21 2021-08-19 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 56/21 2021-08-19 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 55/21 2021-08-31 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 54/21 2021-08-31 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 53/21 2021-08-31 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 52/21 2021-08-31 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 51/21 2021-08-31 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 50/21 2021-08-31 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RC 30/21 2021-08-31 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 165/20 2021-08-31 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RC 34/21 2021-09-02 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 33/21 2021-09-02 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 103/21 2021-09-02 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 62/21 2021-09-02 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 61/21 2021-09-02 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 60/21 2021-09-02 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 26/21 2021-09-02 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 28/21 2021-09-02 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 46/21 2021-09-07 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 104/21 2021-09-07 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 5/21 2021-09-07 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 68/21 2021-09-07 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 69/21 2021-09-07 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RC 24/21 2021-09-07 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 59/21 2021-09-07 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 58/21 2021-09-07 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 63/21 2021-09-14 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 64/21 2021-09-14 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 65/21 2021-09-14 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 66/21 2021-09-14 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 67/21 2021-09-14 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 105/21 2021-09-14 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 106/21 2021-09-14 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 110/20 2021-09-14 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 103/20 2021-09-14 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RC 26/21 2021-09-16 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 25/21 2021-09-16 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RC 23/21 2021-09-16 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 108/21 2021-09-21 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 35/21 2021-09-21 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 31/21 2021-09-21 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RCo 15/21 2021-09-21 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RC 13/21 2021-09-23 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 122/21 2021-09-23 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 29/21 2021-09-23 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RC 65/20 2021-09-30 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RC 27/21 2021-10-05 - 10:00 13 Dorota Kozubal


Wygenerowano z systemu dnia: 2021-07-27 16:00:05