Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Ns 239/21 2023-12-13 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 265/23 2023-12-13 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I C 37/23 2023-12-13 - 10:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 80/23 2023-12-13 - 10:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 54/23 2023-12-13 - 11:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 272/23 2023-12-13 - 12:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 287/23 2023-12-13 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 271/23 2023-12-13 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 294/23 2023-12-13 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 288/23 2023-12-13 - 14:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 209/23 2023-12-13 - 15:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 290/23 2023-12-18 - 10:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 292/23 2023-12-18 - 10:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 113/23 2023-12-18 - 11:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 285/20 2023-12-18 - 12:00 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 132/20 2023-12-18 - 12:30 13 Katarzyna Cichoń
I Ns 311/22 2023-12-18 - 14:30 13 Katarzyna Cichoń
I C 47/23 2023-12-20 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 52/22 2024-01-24 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 300/23 2024-01-24 - 10:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 289/23 2024-01-24 - 10:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 273/23 2024-01-24 - 11:15 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 272/20 2024-01-24 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 248/21 2024-01-24 - 14:00 202 Katarzyna Cichoń
I Co 8/22 2024-01-25 - 09:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 244/20 2024-01-25 - 10:00 115 Jerzy Czownicki
I Ns 139/23 2024-01-25 - 13:00 115 Jerzy Czownicki
I C 96/23 2024-01-31 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 142/22 2024-01-31 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 122/23 2024-01-31 - 13:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 361/23 2024-01-31 - 14:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 118/23 2024-02-07 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 45/19 2024-02-07 - 09:45 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 252/22 2024-02-07 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 131/23 2024-02-21 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I C 146/23 2024-02-21 - 11:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 176/23 2024-02-21 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 326/23 2024-02-21 - 13:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 335/23 2024-02-28 - 09:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 296/20 2024-02-28 - 09:30 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 170/23 2024-02-28 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń
I Ns 77/23 2024-03-20 - 12:00 202 Katarzyna Cichoń


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 226/22 2023-12-08 - 09:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 88/23 2023-12-08 - 11:30 13 Aneta Paździor-Kusz
II K 298/22 2023-12-11 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 235/23 2023-12-11 - 09:30 115 Robert Stącel
II K 243/23 2023-12-11 - 10:40 115 Robert Stącel
II K 40/23 2023-12-11 - 11:40 115 Robert Stącel
II K 165/21 2023-12-11 - 12:30 115 Robert Stącel
II K 20/23 2023-12-11 - 13:30 115 Robert Stącel
II W 133/23 2023-12-11 - 14:00 115 Robert Stącel
II K 229/23 2023-12-11 - 14:30 115 Robert Stącel
II K 35/23 2023-12-12 - 08:30 115 Robert Stącel
II W 218/23 2023-12-12 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 274/23 2023-12-12 - 09:30 202 Aneta Paździor-Kusz
II W 217/23 2023-12-12 - 10:20 115 Robert Stącel
II K 236/23 2023-12-12 - 10:30 202 Aneta Paździor-Kusz
II W 233/23 2023-12-12 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 254/23 2023-12-12 - 12:30 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 249/23 2023-12-12 - 13:30 115 Robert Stącel
II Kp 166/23 2023-12-13 - 08:30 115 Robert Stącel
II K 285/23 2023-12-13 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 180/23 2023-12-13 - 09:00 216 Dorota Kozubal
II W 171/23 2023-12-13 - 09:15 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 183/23 2023-12-13 - 09:30 216 Dorota Kozubal
II K 291/23 2023-12-13 - 10:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 741/23 2023-12-13 - 10:15 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 744/23 2023-12-13 - 10:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 265/23 2023-12-13 - 10:45 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 165/23 2023-12-13 - 11:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 164/23 2023-12-13 - 11:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 16/23 2023-12-13 - 12:00 115 Robert Stącel
II Kp 182/23 2023-12-13 - 13:00 115 Robert Stącel
II Ko 600/23 2023-12-14 - 09:00 202 Robert Stącel
II Ko 704/23 2023-12-14 - 09:30 202 Robert Stącel
II Kp 162/23 2023-12-14 - 10:00 202 Robert Stącel
II K 266/23 2023-12-14 - 10:30 202 Robert Stącel
II K 269/23 2023-12-14 - 10:45 202 Robert Stącel
II W 188/23 2023-12-14 - 11:30 202 Robert Stącel
II Ko 734/23 2023-12-14 - 11:50 202 Robert Stącel
II K 276/23 2023-12-14 - 12:10 202 Robert Stącel
II Ko 758/23 2023-12-14 - 12:20 202 Robert Stącel
II Ko 755/23 2023-12-14 - 13:00 202 Robert Stącel
II W 203/22 2023-12-15 - 09:00 115 Katarzyna Cichoń
II K 42/23 2023-12-18 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 140/20 2023-12-18 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 227/23 2023-12-18 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 312/23 2023-12-18 - 11:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II W 264/23 2023-12-18 - 11:20 115 Robert Stącel
II W 275/23 2023-12-18 - 12:20 115 Robert Stącel
II W 44/23 2023-12-18 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 281/23 2023-12-19 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 149/22 2023-12-19 - 09:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 271/23 2023-12-19 - 09:20 115 Robert Stącel
II K 230/23 2023-12-19 - 09:40 115 Robert Stącel
II Ko 740/23 2023-12-19 - 10:15 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 201/23 2023-12-19 - 10:30 202 Aneta Paździor-Kusz
II W 138/23 2023-12-19 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 282/23 2023-12-19 - 11:20 115 Robert Stącel
II W 140/23 2023-12-19 - 11:45 115 Robert Stącel
II K 27/23 2023-12-19 - 12:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II W 142/23 2023-12-19 - 12:10 115 Robert Stącel
II K 308/23 2023-12-20 - 09:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 715/23 2023-12-20 - 09:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II Ko 752/23 2023-12-20 - 09:45 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 125/23 2023-12-20 - 10:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 88/23 2023-12-20 - 12:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 310/23 2023-12-28 - 08:40 202 Robert Stącel
II K 283/22 2023-12-28 - 09:00 202 Robert Stącel
II W 175/23 2023-12-28 - 10:00 202 Robert Stącel
II K 280/23 2023-12-28 - 11:00 202 Robert Stącel
II K 289/23 2023-12-28 - 11:40 202 Robert Stącel
II Ko 780/23 2023-12-28 - 12:00 202 Robert Stącel
II W 19/23 2023-12-28 - 12:15 202 Robert Stącel
II Ko 785/23 2024-01-04 - 10:45 202 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 176/23 2024-01-04 - 11:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 177/23 2024-01-04 - 11:30 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 64/23 2024-01-04 - 12:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 297/23 2024-01-10 - 09:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 304/23 2024-01-10 - 10:20 115 Aneta Paździor-Kusz
II W 274/23 2024-01-15 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 260/23 2024-01-15 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 259/23 2024-01-15 - 12:00 115 Robert Stącel
II W 82/23 2024-01-15 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 281/20 2024-01-15 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 295/23 2024-01-15 - 14:10 115 Robert Stącel
II K 13/23 2024-01-16 - 09:00 115 Robert Stącel
II Ko 776/23 2024-01-16 - 09:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II Kp 175/23 2024-01-16 - 09:15 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 298/23 2024-01-16 - 09:45 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 184/23 2024-01-16 - 10:00 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 290/23 2024-01-16 - 11:00 115 Robert Stącel
II Kp 172/23 2024-01-17 - 09:00 216 Katarzyna Cichoń
II K 286/23 2024-01-17 - 09:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 262/23 2024-01-17 - 10:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 301/23 2024-01-17 - 12:00 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 305/23 2024-01-17 - 12:15 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 303/23 2024-01-18 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 302/23 2024-01-18 - 09:20 115 Robert Stącel
II K 180/23 2024-01-22 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 34/22 2024-01-22 - 10:30 115 Robert Stącel
II K 111/22 2024-01-22 - 12:10 115 Robert Stącel
II K 307/16 2024-01-22 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 268/23 2024-01-23 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 272/23 2024-01-23 - 09:30 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 277/23 2024-01-23 - 10:00 115 Robert Stącel
II W 285/23 2024-01-23 - 10:30 202 Aneta Paździor-Kusz
II W 169/23 2024-01-23 - 11:30 202 Aneta Paździor-Kusz
II K 194/23 2024-01-23 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 258/23 2024-01-23 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 283/23 2024-01-23 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 231/23 2024-01-24 - 09:30 115 Aneta Paździor-Kusz
II K 149/23 2024-01-29 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 136/22 2024-01-29 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 307/23 2024-01-29 - 13:00 115 Robert Stącel
II K 279/23 2024-01-30 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 293/23 2024-01-30 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 67/23 2024-02-05 - 09:00 115 Robert Stącel
II W 104/23 2024-02-05 - 12:00 115 Robert Stącel
II K 306/23 2024-02-05 - 13:30 115 Robert Stącel
II K 275/23 2024-02-06 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 19/23 2024-02-06 - 12:00 115 Robert Stącel
II W 323/23 2024-02-06 - 12:00 115 Robert Stącel
II W 252/23 2024-02-12 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 284/23 2024-02-12 - 11:00 115 Robert Stącel
II K 299/23 2024-02-13 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 341/21 2024-02-13 - 10:00 115 Robert Stącel
II K 300/23 2024-02-19 - 09:00 115 Robert Stącel
II K 42/22 2024-02-27 - 09:00 115 Robert Stącel


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III Cps 36/23 2023-12-08 - 00:00 111 Dorota Kozubal
III Nmo 85/23 2023-12-08 - 00:00 111 Dorota Kozubal
III Nmo 86/23 2023-12-08 - 00:00 111 Dorota Kozubal
III RNs 164/23 2023-12-08 - 00:00 111 Dorota Kozubal
III Nsm 238/23 2023-12-08 - 00:00 111 Dorota Kozubal
III RNs 115/23 2023-12-12 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 206/23 2023-12-12 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 194/23 2023-12-12 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 152/23 2023-12-12 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 207/23 2023-12-12 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 208/23 2023-12-12 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 204/23 2023-12-12 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 199/23 2023-12-12 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 92/23 2023-12-12 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 111/23 2023-12-14 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 132/23 2023-12-14 - 08:45 13 Dorota Kozubal
III Nsm 217/23 2023-12-14 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 86/23 2023-12-14 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 85/23 2023-12-14 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 86/23 2023-12-14 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 90/23 2023-12-14 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 91/23 2023-12-14 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 212/23 2023-12-14 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 229/23 2023-12-14 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 116/23 2023-12-14 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 144/23 2023-12-14 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 131/23 2023-12-14 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 40/23 2023-12-19 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 90/23 2023-12-19 - 08:45 13 Dorota Kozubal
III Nsm 153/23 2023-12-19 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 57/23 2023-12-19 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 198/23 2023-12-19 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 151/23 2023-12-19 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 22/23 2023-12-19 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 211/23 2023-12-19 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 226/23 2023-12-19 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 117/23 2023-12-21 - 08:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 145/23 2023-12-21 - 08:45 13 Dorota Kozubal
III Nsm 134/23 2023-12-21 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 161/23 2023-12-21 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nkd 87/23 2023-12-21 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 140/23 2023-12-21 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RC 61/23 2023-12-21 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RC 60/23 2023-12-21 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 114/23 2023-12-21 - 14:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 91/23 2024-01-16 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 139/23 2024-01-16 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 96/23 2024-01-16 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 216/23 2024-01-16 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 24/23 2024-01-16 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RC 64/23 2024-01-16 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 86/23 2024-01-16 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 68/23 2024-01-16 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 96/23 2024-01-16 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 160/23 2024-01-16 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RC 63/20 2024-01-18 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 63/23 2024-01-18 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 220/22 2024-01-18 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RC 62/23 2024-01-18 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 214/23 2024-01-18 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 103/23 2024-01-18 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III RC 58/23 2024-01-23 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 59/23 2024-01-23 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 29/23 2024-01-23 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 227/23 2024-01-23 - 12:30 13 Dorota Kozubal
III RNs 158/23 2024-01-23 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 106/23 2024-01-23 - 13:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 219/23 2024-01-25 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 222/23 2024-01-25 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III RC 56/23 2024-01-25 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 111/23 2024-01-25 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III Nkd 32/23 2024-01-25 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 113/23 2024-01-30 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 112/23 2024-01-30 - 09:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 119/23 2024-01-30 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 233/23 2024-01-30 - 10:30 13 Dorota Kozubal
III Nsm 236/23 2024-01-30 - 11:30 13 Dorota Kozubal
III RC 46/23 2024-01-30 - 13:00 13 Dorota Kozubal
III RC 57/23 2024-02-01 - 09:00 13 Dorota Kozubal
III RC 55/23 2024-02-01 - 10:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 84/22 2024-02-01 - 11:00 13 Dorota Kozubal
III Nsm 232/23 2024-02-01 - 12:00 13 Dorota Kozubal
III RNs 163/23 2024-02-06 - 09:00 13 Dorota Kozubal


Wygenerowano z systemu dnia: 2023-12-08 16:00:03