Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów (BOI) mieści się w pokoju nr 1 w budynku Sądu przy ul. Tyszkiewiczów 4, 36-100 Kolbuszowa.

Zadaniem BOI jest profesjonalna obsługa stron postępowań sądowych, pełnomocników (obrońców), prokuratorów oraz pozostałych osób związanych z prowadzonymi postępowaniami z zachowaniem reguły jak najkrótszego czasu oczekiwania interesanta. Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które mogą naruszać przepisy innych ustaw, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

    tel. (17) 22-77-200

    email: biuro.podawcze@kolbuszowa.sr.gov.pl

Tuż przy wejściu do budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której osoby zainteresowane mogą złożyć korespondencję.

Do zadań Biura Obsługi Interesantów w szczególności należy:

zgodnie z par.28 pkt 5.Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.20316)
Do zadań biura należy w szczególności:
1)udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
2)wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
3)wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
4)kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
5)udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
6)udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
7)udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
8)informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
9)udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

Standardy obsługi interesanta

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projekt pn. Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym.

Ważnym aspektem realizacji projektu, nie tylko wizerunkowym, jest usprawnienie komunikacji z interesantem, szczególnie z interesantem z niepełnosprawnościami, poprzez udostępnienie w sądach oraz zamieszczenie na portalu internetowym Ministerstwa Sprawiedliwości, aktualizowanych cyklicznie, co do zmieniającego się stanu prawnego, katalogów usług wraz z kartami usług dla interesantów poszczególnych szczebli sądów. 

Katalog usług wraz z kartami usług świadczonych przez sąd obejmuje usługi, możliwe do realizacji przez każdy sąd powszechny, niezależnie od jego szczebla (usługi podstawowe) np. udostępnianie osobom uprawnionym akt sprawy w celu ich przeglądania lub sporządzania fotokopii, a także te wykonywane przez sądy danego szczebla (usługi uzupełniające dla sądu rejonowego, usługi uzupełniające dla sądu okręgowego, usługi uzupełniające dla sądu apelacyjnego) np. informacja o stwierdzeniu nabycia spadku, informacja o apelacji, o kasacji. 

Karty usług to wybrane rodzaje spraw,  z którymi najczęściej zgłaszają się interesanci do sądów. Karty usług ujęte w katalogu usług, to jednostkowa informacja o postępowaniu. Jest to informacja dla interesantów o tym, w jaki sposób zrealizować daną usługę świadczoną przez sądy powszechne, w szczególności informację o tym, który sąd i wydział jest dla sprawy właściwy, informację o tym, w jaki sposób zainicjować sprawy, jakie złożyć dokumenty, w jakim terminie należy je złożyć, w jakiej wysokości wnieść opłatę, jakie wzory zastosować. 

Karta usługi to konkretna instrukcja działania dla interesanta, udzielana zgodnie z jednolitą we wszystkich sądach procedurą w celu zapobieżenia występującym dysproporcjom, zarówno w sposobie obsługi, jak i jakości przekazywanej interesantom informacji przez poszczególne sądy. Powyższe ustandaryzowane działanie znacząco podniesie efektywność komunikacji na linii sąd - obywatel oraz przyczyni się do szerokiego i nieograniczonego dostępu do informacji o realizowanych przez sąd usługach, przy dostępności w sądach oraz przez Internet (https://ms.gov.pl), bez konieczności przy- chodzenia do sądu. Katalog usług podstawowych obejmuje usługi wspólne, tzn. usługi najczęściej świadczone zarówno przez sądy rejonowe, okręgowe, jak i apelacyjne. Katalog usług uzupełniających  obejmuje odpowiednio usługi świadczone na poszczególnych poziomach  sądownictwa powszechnego. 

Do wybranych kart usług zostały załączone wzory pism i/lub formularzy znajdujących za stosowanie w odniesieniu do danej usługi.

Pragniemy poinformować, że w dniu 10 lutego 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej wdrożono standardy obsługi interesanta oraz katalogi usług z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług – zarządzenie nr 2/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Kolbuszowej i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Więcej informacji nt. wdrożonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości standardów obsługi interesantów oraz załączone wzory pism i/lub formularzy znajduje się na stronie https://wsoi.ms.gov.pl/

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2015-11-16 13:07
Wytworzył:
Justyna Opalińska
Publikacja w dniu: 2024-03-13 12:37
Opublikował:
Bogdan Wilk
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 1 611