Regulamin bezpieczeństwa i porządku

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU OBOWIĄZUJĄCY W SĄDZIE   REJONOWYM  W  KOLBUSZOWEJ

 

§ 1. Regulamin określa:

 1. zasady działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia osób przebywających w budynku Sądu,
 2.  zasady poruszania się i zachowania w budynku Sądu jak i w jego otoczeniu,
 3. zasady działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu,
  a także przeciwdziałające powstaniu szkód wynikających z tych zdarzeń oraz uniemożliwiające wstęp osób nieuprawnionych na teren chroniony.

 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie  jest mowa o:

 

 1. Sądzie - należy przez to rozumieć budynki i teren Sądu Rejonowego w Kolbuszowej,
 2. Prezesie Sądu - należy przez to rozumieć Prezesa Sądu Rejonowego w Kolbuszowej,
 3. Dyrektorze Sądu - należy przez to rozumieć Dyrektora Sądu Okręgowego
  w Tarnobrzegu,
 4. służbie ochrony - należy przez to rozumieć pracowników firmy ochrony, z którą Sąd zawarł umowę na świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Sądu,
 5. komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć komórkę powołaną do wykonywania okre­ślonych zadań, mającą swe miejsce w strukturze organizacyjnej Sądu (w szczególności wydział, oddział, sekcja, zespół, samodzielne stanowisko).

 

§ 3. 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w budynku Sądu zapewnia służba ochrony.

 1. Służba ochrony sprawuje całodobową ochronę obiektu i terenu Sądu poprzez ochronę fizycz­ną, systemy alarmowe oraz monitoring.
 2. O wszystkich przypadkach dotyczących zakłócenia bezpieczeństwa i porządku
  w Sądzie służba ochrony niezwłocznie zawiadamia Samodzielną Sekcję Administracyjną.

 

§ 4. Do zadań służby ochrony w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej należy:

 

 1. ochrona mienia Sądu i osób przebywających w Sądzie, a w przypadku zagrożenia podejmowa­nie działania mającego na celu zminimalizować szkody i straty, przy czym pracownicy służby ochrony pełniąc służbę mogą używać urządzeń technicznych (np. wykry­wacza metalu),
 2. weryfikacja ruchu osobowego w Sądzie, poprzez ustalenie celu przybycia osób wchodzących do Sądu,
 3. podejmowanie interwencji wobec osób nietrzeźwych i zakłócających spokój w Sądzie,
 4. podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa w Sądzie (np. włamanie, pożar, zalanie, alarm bombowy itp.).

 

§ 5. Wejście do budynku osób, nie będących pracownikami Sądu, możliwe jest przez wejście główne, w dni robocze w godzinach urzędowania, tj.:

 1. poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 18.00,
 2. wtorek - piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30.

 

§ 6. 1. W godzinach pracy Sądu na terenie budynku mogą przebywać:

 1. sędziowie Sądu Rejonowego w Kolbuszowej,
 2. referendarze, asystenci sędziego i kuratorzy Sądu Rejonowego w Kolbuszowej,
 3. urzędnicy, stażyści oraz pozostali pracownicy Sądu Rejonowego w Kolbuszowej,
 4. pracownicy Prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej,
 5. pracownicy ochrony oraz funkcjonariusze policji,
 6. prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze i komornicy sądowi,
 7. ławnicy sądowi, biegli sądowi i tłumacze przysięgli,
 8. praktykanci, aplikanci sądowi oraz aplikanci innych korporacji prawniczych odbywających zajęcia w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej,
 9. inne grupy zawodowe na podstawie odrębnego zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Kolbuszowej lub Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu,
 10. osoby wezwane bądź zawiadomione w związku z toczącym się postępowaniem lub zainteresowane udziałem w rozprawie w charakterze publiczności,
 11. osoby zamierzające dopełnić formalności, zapoznać się z aktami sądowymi (strony postępowania) bądź ogłoszeniami zamieszczonymi na terenie Sądu Rejonowego w Kolbuszowej,
 12. pracownicy firmy sprzątającej;

 

 1. W dni wolne, święta oraz poza godzinami pracy na terenie Sądu mogą przebywać:
 1. sędziowie Sądu Rejonowego w Kolbuszowej,
 2. asystenci sędziego, referendarze i pracownicy Sądu Rejonowego w Kolbuszowej na podstawie pisemnej zgody bezpośredniego przełożonego,
 3. pracownicy firm remontowo - budowlanych i konserwatorskich wykonujących usługi zgodnie z zawartą umową,
 4. inne osoby na podstawie pisemnej zgody Prezesa Sądu Rejonowego
  w Kolbuszowej lub Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu,
 5. pracownicy Prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej;

 

§ 7. 1. Każda osoba wchodząca do budynku Sądu Rejonowego w Kolbuszowej zobowiązana jest poddać się kontroli przeprowadzonej przez służby ochrony obiektu, poprzez przejście przez bramkę elektromagnetyczną służącą do wykrywania metali, zbadanie ręcznym wykrywaczem metali, a w sytuacji gdy stan jej wskazuje, że znajduje się ona pod wpływem alkoholu poddać się badaniu przy zastosowaniu alkomatu.

 

2. Osoby wchodzące do budynku Sądu Rejonowego w Kolbuszowej nie mogą wnosić broni palnej (poza osobami upoważnionymi do jej noszenia na terenie budynków sądowych), amunicji, materiałów wybuchowych,  przedmiotów i narzędzi niebezpiecznych, takich jak np. miotacze gazu, paralizatory elektryczne, siekiery, noże, łomy, kije bejsbolowe itp., a także materiałów żrących, łatwopalnych, alkoholu i innych oraz wszystkich innych przedmiotów lub płynów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz mienia.

3.Torby, teczki, aktówki, reklamówki, siatki oraz inny bagaż osobisty wnoszony przez osoby wchodzące, podlega kontroli przeprowadzanej przez służby ochrony obiektu.

4.Każda osoba wchodząca na teren Sądu Rejonowego w Kolbuszowej powinna okazać posiadane wezwanie lub zawiadomienie.

5.Osoba nieposiadająca wezwania lub zawiadomienia powinna uzasadnić cel przybycia do budynku Sądu pracownikowi ochrony np. złożenie dokumentów w Biurze Podawczym.

6.Osoby upoważnione do przebywania na terenie obiektu Sądu zobowiązane są niezwłocznie udać się do miejsca docelowego określonego w wezwaniu (zawiadomieniu) lub do miejsca wskazanego przez pracowników ochrony Sądu.

7.Na terenie budynku Sądu osoby przebywające (jak i osoby wchodzące ) zobowiązane są do zachowania należytej powagi, ciszy, spokoju i porządku obowiązującego w Sądzie oraz do podporządkowania się poleceniom pracowników ochrony Sądu.

8.Strony, interesanci i osoby niepełnosprawne mogą korzystać z wyznaczonych toalet na terenie budynku.

 

 

§ 8. 1.Osoby wchodzące do budynku Sądu Rejonowego w Kolbuszowej nie mogą wnosić : broni palnej, miotaczy gazu i paralizatorów elektrycznych oraz przedmiotów i narzędzi niebezpiecznych, takich jak: noże, siekiery, łomy, kije itp., a także materiałów żrących, łatwopalnych, cuchnących, alkoholu, innych materiałów i substancji, które według oceny służby ochrony obiektu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz dla mienia.

 

2.Broń palną na terenie obiektu sądowego mogą posiadać jedynie osoby wykonujące zadania służbowe wymagające jej posiadania.

 

 3. W celu zapobieżenia naruszeniu zakazu, o którym mowa w pkt 1, oraz zapewnienia bezpieczeństwa, o którym mowa w pkt 2, pracownik ochrony, wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995), przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia w budynku sądu ma prawo do:

 1. przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osób wchodzących do budynku sądu;
 2. odmowy zezwolenia na wejście do budynku sądu osobie odmawiającej poddania się przeglądaniu zawartości bagażu lub odzieży;
 3. odmowy zezwolenia na wejście do budynku sądu osobie posiadającej przy sobie przedmioty, o których mowa w pkt 1;
 4. żądania usunięcia innych przedmiotów i urządzeń, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub mienia, lub oddania ich do depozytu.

 4. Pracownik ochrony informuje sekretariat właściwego wydziału sądu o odmowie zezwolenia na wejście do budynku sądu osobie wezwanej na rozprawę lub posiedzenie sądu w sytuacjach, o których mowa w pkt 3 ppkt 2 i 3.

 5. Przeglądanie zawartości bagażu polega na:

 1. wzrokowej i manualnej kontroli zawartości bagażu, w tym manualnym sprawdzeniu znajdujących się w nim przedmiotów;
 2. sprawdzeniu bagażu z wykorzystaniem środków technicznych niezbędnych do wykrywania materiałów i urządzeń zabronionych, w szczególności broni, materiałów wybuchowych oraz substancji mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.

 6. Pracownik ochrony w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w pkt 5, ma prawo żądania udostępnienia bagażu, w tym otwarcia i pokazania jego zawartości.
7. Czynności, o których mowa w pkt 5, wykonuje się w obecności posiadacza bagażu oraz w miarę możliwości w sposób niepowodujący uszkodzenia bagażu i znajdujących się w nim przedmiotów.

 8. Przeglądanie odzieży polega na:

 1. manualnym sprawdzeniu zawartości odzieży oraz przedmiotów znajdujących się na ciele osoby wchodzącej do budynku sądu lub przez nią posiadanych bez odsłaniania przykrytej odzieżą powierzchni ciała;
 2. sprawdzeniu za pomocą środków technicznych niezbędnych do wykrywania materiałów i urządzeń zabronionych, w szczególności broni, materiałów wybuchowych oraz substancji mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.

9. Pracownik ochrony w związku z realizacją czynności, o których mowa w pkt 8, ma prawo do żądania zdjęcia przez osobę wchodzącą do budynku sądu zewnętrznych warstw odzieży, pokazania zawartości kieszeni, innych części odzieży lub przedmiotów znajdujących się na ciele tej osoby lub przez nią posiadanych.

10. Czynności, o których mowa w pkt 8, wykonuje się w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której są wykonywane, oraz w niezbędnym zakresie do zrealizowania celu wykonywanej czynności. Czynności wykonuje w miarę możliwości pracownik ochrony tej samej płci, co osoba poddana przeglądaniu odzieży.

11. Z wykonania czynności, o których mowa w pkt 5 i 8, dokonujący ich pracownik ochrony sporządza protokół w przypadku, gdy osoba poddana przeglądaniu zawartości bagażu lub odzieży zgłosiła takie żądanie bezpośrednio po dokonaniu tych czynności. Protokół nie podlega udostępnieniu osobom trzecim oraz może być udostępniony podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów w trybie w nich przewidzianym.

12. Osobie poddanej przeglądaniu zawartości bagażu lub odzieży przysługuje skarga na działalność sądu, wnoszona do prezesa sądu właściwego ze względu na miejsce dokonania czynności, w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności, w celu zbadania legalności oraz prawidłowości jej dokonania. Do skargi stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 5a.

13. W przypadku gdy w trakcie czynności, o których mowa w pkt 5 i 8, znaleziono przedmioty mogące stworzyć niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, a osoba poddana tym czynnościom nie zgłosiła żądania sporządzenia protokołu z dokonanej czynności, dokonanie czynności pracownik ochrony niezwłocznie dokumentuje w notatce służbowej, odnotowując rodzaj, czas, miejsce i wynik czynności, dane pracownika ochrony oraz spis znalezionych i odebranych przedmiotów, oraz w miarę potrzeby ich opis.

14. W przypadku gdy przedmioty ujawnione w wyniku czynności, o których mowa w pkt 5 i 8, stwarzają niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia lub mienia, pracownik ochrony, w granicach dostępnych środków, niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do usunięcia niebezpieczeństwa, a w szczególności zabezpiecza miejsce zagrożone oraz powiadamia dyżurnego właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Policji o konieczności zarządzenia działań usuwających to niebezpieczeństwo.

15. Informację o przysługujących osobom wchodzącym do budynku sądu prawach i obowiązkach związanych z czynnościami pracowników ochrony, podejmowanymi przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia w budynkach sądu, umieszcza się w widocznym miejscu przy wejściu do budynku sądu.

 16. Przepisów pkt 3-13 nie stosuje się do:

 1. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Prezesa Rady Ministrów,
 3. członków Rady Ministrów,
 4. Rzecznika Praw Obywatelskich,
 5. Rzecznika Praw Dziecka,
 6. Rzecznika Finansowego,
 7. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. osób korzystających z immunitetu parlamentarnego, sędziowskiego lub prokuratorskiego, ławników danego sądu oraz referendarzy sądowych,
 9. osób korzystających z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów międzynarodowych albo powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych,
 10. adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych, Prezesa, wiceprezesów, radców i referendarzy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 11. kuratorów sądowych, rzeczników patentowych, biegłych sądowych, doradców restrukturyzacyjnych - w trakcie pełnienia czynności służbowych,
 12. funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, w tym inspektorów Biura Nadzoru Wewnętrznego oraz
 13. funkcjonariuszy Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Straży Ochrony Kolei,
 14. żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej - w trakcie pełnienia czynności służbowych,
  innych osób, w stosunku do których dyrektor sądu albo prezes sądu wyraził zgodę na ich wejście
  - po uprzednim okazaniu legitymacji służbowej lub dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości i zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.

§ 9. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku zabrania się pozostawiania na terenie Sądu bagażu lub innych przedmiotów bez nadzoru.

2.Do bagażu lub innych przedmiotów pozostawionych bez nadzoru nie wolno zbliżać się               a o fakcie ich zauważenia należy niezwłocznie zawiadomić służbę ochrony.

3.Służba ochrony podejmuje czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa                          i niezwłocznie zawiadamia o takiej sytuacji Samodzielną Sekcję Administracyjną.

4.Bagaże lub inne przedmioty pozostawione bez opieki zostaną usunięte oraz mogą być zneutra­lizowane przez uprawnioną służbę ochrony na koszt ich właścicieli lub użytkowników.

 

§ 10. 1. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca lub przebywająca w budynku Sądu znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, służba ochrony obiektu, za zgodą tej osoby, może użyć testera trzeźwości celem potwierdzenia powyższego faktu oraz ma obowiązek powiadomić Policję w celu przeprowadzenia odpowiedniego badania potwierdzającego ten fakt. Policja powinna zostać wezwana także w przypadku odmowy poddania się badaniu testerem trzeźwości przez służbę ochrony.

2.W przypadku, gdy osoba wezwana przez Sąd znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, pracownik ochrony powinien przekazać informację o tym fakcie do właściwego Wydziału. O dalszych czynnościach podjętych wobec takiej osoby decyduje Przewodniczący Wydziału lub sędzia prowadzący sprawę, na którą osoba ta została wezwana.

3.Osoby nie wezwane przez Sąd, u których badanie potwierdzi stan nietrzeźwości lub odurzenia mają zakaz przebywania na terenie obiektu sądowego.

4.Zakazuje się wstępu do budynku Sądu osób, których ubiór lub zachowanie mogłyby naruszać powagę Sądu.

 

§ 11. Przy salach rozpraw, w których toczyć się będą posiedzenia o „podwyższonym stopniu ryzyka” lub o wyłączonej jawności, mogą zostać wyznaczone strefy, w których poruszać się mogą jedynie osoby związane z toczącym się procesem oraz służba ochrony.

 

§ 12. W budynku Sądu konwoje i doprowadzenia realizują organy uprawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami resortowymi, regulującymi służbę konwojową.

 

§ 13. 1. Dziennikarze, fotoreporterzy, ekipy telewizyjne wchodzący do Sądu obowiązani są do okaza­nia „legitymacji prasowej".

2. Obecność osób o których mowa w ust. 1 na sali rozpraw oraz rejestracja filmowa, fotograficz­na i dźwiękowa przebiegu rozprawy, uzależniona jest od decyzji przewodniczącego składu orzekającego.

3.Przedstawiciele mediów oraz publiczność przed wejściem na salę rozpraw, mogą zostać pod­dani kontroli przez służbę ochrony.

4.Poza godzinami urzędowania Sądu wejście przedstawicieli mediów na teren Sądu uwarunkowane jest otrzymaniem odpowiedniej zgody wydanej przez Prezesa Sądu.

 

 

 

§ 14. Ogólnodostępna część obiektu Sądu i jego korytarze, a także parking i teren wokół budynku sądu wyposażone są w monitoring.

 

§ 15. 1. Firmy usługowe przed rozpoczęciem prac w Sądzie, mają obowiązek przedłożyć Kierownikowi Samodzielnej Sekcji Administracyjnej imienny wykaz pracowników, którzy będą wykony­wać prace na terenie Sądu co najmniej 3 dni przed terminem przystąpienia do prac.

2. Samodzielna Sekcja Administracyjna przekazuje wykaz, o którym mowa w ust. 1 służbie ochrony w celu umożliwienia identyfikacji pracow­nika.

 

§ 16. 1. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek akcji agitacyjnych i demonstracyjnych
w Sądzie.

2. Zorganizowane grupy osób mogą wejść do Sądu po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Prezesa Sądu.

3. Samodzielna Sekcja Administracyjna informuje służbę ochrony o wizycie zorganizowanej grupy osób w Sądzie.

4. Ilość osób uczestniczących w rozprawach w charakterze publiczności uzależniona jest od ilości miejsc w sali rozpraw. Decyzję w przedmiocie uczestnictwa i ilości osób
w charakterze publiczności podejmuje Przewodniczący składu orzekającego.

 

§ 17. 1. Na terenie Sądu obowiązuje bezwzględny zakaz: handlu obnośnego i akwizycji, zbierania datków na cele społeczne bez właściwego zezwolenia, palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych (e-papierosów) poza wyznaczoną strefą, przebywania na korytarzach lub w innych pomieszczeniach Sądu bez określonego celu.

2. Służba ochrony jest zobowiązana do przeciwdziałania handlowi obnośnemu i akwizycji po­przez poinformowanie zauważonych osób o zakazie.

3.Na terenie Sądu zabrania się wywieszania bez zgody Prezesa Sądu jakichkolwiek informacji, tj. ogłoszeń, plakatów, zawiadomień itp.

4.Zabrania się wprowadzania do Sądu zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika, z pomocy którego ko­rzysta osoba niewidoma.

5.Zabrania się wnoszenia na teren Sądu napojów alkoholowych lub podobnie działających środków oraz podawania ich, a także ich użycia.

 

 

§ 18. Wszystkie osoby przebywające na terenie budynku Sądu Rejonowego w Kolbuszowej zobowiązane są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

§ 19. 1. Osoby wchodzące i przebywające w budynkach sądowych mają obowiązek podporządkować się poleceniom służby ochrony, pod rygorem usunięcia z budynku.

2. W przypadku osób niestosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu, służba ochrony ma obowiązek (w granicach posiadanych uprawnień) zastosować odpowiednie środki i podjąć działania wymuszające respektowanie obowiązujących zasad.

 

Plik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2019-07-24 08:47
Wytworzył:
Bogdan Wilk
Publikacja w dniu: 2024-05-07 13:08
Opublikował:
Bogdan Wilk
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 117