Biegli sądowi

Status biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).

 

Biegłym może być osoba, która:

 

1) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) ukończyła 25 lat życia;

3) posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;

4) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;

5) wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

 

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym - pokój 601, tel. (0-15) 688-26-21

 

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 

1) Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu o ustanowienie biegłym sądowym z określeniem dziedziny.

2) Życiorys.

3) Kwestionariusz osobowy.

4) Odpis dyplomu.

5) Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe, (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć II stopień specjalizacji).

6) Opinia i zgoda zakładu pracy.

7) Fotografia.

 

W przypadku, gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.

 

Listy biegłych sądowych jest dostępna na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Wiecej informacji na stronie Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2015-07-27 09:15
Wytworzył:
Justyna Opalińska
Publikacja w dniu: 2021-04-14 13:43
Opublikował:
Justyna Opalińska
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 273