Dostępność

Oświadczenie w sprawie dostępności

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.kolbuszowa.sr.gov.pl, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848).  Trwają prace w zakresie dostosowania zawartości strony do wymagań ustawy.  

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z:

  1. standardami W3C:
  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (poziom AA)
  • Section 5082
  1. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Bogdan Wilk, adres poczty elektronicznej it@kolbuszowa.sr.gov.pl.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe ze wskazaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w zakresie dostępności cyfrowej

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
ul. Tyszkiewiczów 4,
36-100 Kolbuszowa
e-mail: administracja@kolbuszowa.sr.gov.pl
tel. +48 17 2277239 

Osoba odpowiedzialna:
Bogdan Wilk
e-mail: it@kolbuszowa.sr.gov.pl
tel. +48 17 2277216

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych

Do budynku Sądu Rejonowego w Kolbuszowej prowadzi jedno wejście. Pomieszczenia Sądu znajdują się na parterze, pierwszym oraz drugim piętrze. Biuro Podawcze, Biuro Obsługi Interesantów, Kasa, Sekretariat Wydziału Ksiąg Wieczystych znajdują się na poziomie parteru. Pracownicy ochrony/pracownik wspierający po otrzymaniu informacji umożliwiają osobom niepełnosprawnym dostanie się do określonych lokalizacji. Powrót odbywa się
w odwrotnej kolejności z pomocą pracowników ochrony. Pomieszczenie sanitarno-higieniczne znajduje się na poziomie parteru. Na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem sądu znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Nie jest dostępna

Informacja o możliwości powiadamiania o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką stronę internetową lub jej część chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Funkcję koordynatora ds. dostępności dla Sądu Rejonowego w Kolbuszowej sprawuje koordynator ds. dostępności dla obszaru apelacji rzeszowskiej:

Pani Agnieszka Król-Zajdel
tel. 17 858 02 20
e-mail: dostepnosc@rzeszow.sa.gov.pl


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan na dzień 01.01.2021r.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - zgodny ze wzorem

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
na lata 2021 – 2025
 - zaktualizowany

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-09-17 08:09
Wytworzył:
Bogdan Wilk
Publikacja w dniu: 2024-04-02 10:34
Opublikował:
Bogdan Wilk
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 483