Skargi

Skargi i wnioski rozpatrywane są przez Prezesa Sądu Rejonowego w Kolbuszowej.

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg: 

 Skarga/ wniosek powinny zawierać:

  • datę wniesienia skargi/ wniosku,
  • imię i nazwisko, adres wnoszącego skargę/wniosek,
  • zwięzłą treść skargi/ wniosku,
  • w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga/ wniosek.
  1. Skargi i wnioski mogą być złożone:

    -pisemnie na adres:

Prezes Sądu Rejonowego

        w Kolbuszowej

    ul. Tyszkiewiczów 4

    36-100 Kolbuszowa

Skargi / wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Biurze Podawczym Sądu ( parter budynku głównego pok. 17) lub drogą pocztową.

-za pośrednictwem poczty elektronicznej - administracja@kolbuszowa.sr.gov.pl

  -  ustnie do protokołu ( skargi i wnioski składane ustnie przyjmowane są przez pracownika Sekcji Administracyjnej  tut. Sądu - pok. 106. Protokół jest podpisywany przez skarżącego  lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek).

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

Prezes Sądu Rejonowego w Kolbuszowej sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną podległych mu jednostek organizacyjnych w kierowanym przez niego sądzie. W ramach tego nadzoru przyjmowane oraz rozpatrywane są skargi i wnioski, które nie mogą wkraczać w decyzje procesowe i orzeczenia wydawane przez niezawisły sąd (art.22 i art. 41 a  ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.133 t.j. z późniejszymi zmianami).

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 2015.790 - tekst jednolity) Prezes Sądu rozpoznaje skargi i zażalenia na działanie / czynności komornika sądowego niestanowiące przedmiotu rozpoznania sądu w trybie art. 767 kpc.

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu, a w przypadku skargi na komornika sądowego w terminie 7 dni.

Jeśli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie zawiera pouczenie, że nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.

Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w pkt. 6- tym podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki  (Dz. U. z 2004 roku, Nr 179, poz. 1843 ze zm) pozwala stronie wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu sądowym, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania.

Zgodnie z ustawą przewlekłość postępowania zachodzi, gdy: 

- postępowanie to trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy,

- postępowanie trwa dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

Sąd rozpoznając skargę musi ocenić, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania. Ma więc ocenić w szczególności terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty lub czynności podjętych przez sąd lub komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej. Musi uwzględnić przy tym charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg reguluje:

  - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.2015.133 t.j z póź.zm)

  - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. 2012, poz. 524);

- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016.23 t.j);

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 roku (Dz. U. Nr 5, poz.46);

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2016-02-10 21:34
Wytworzył:
Justyna Opalińska
Publikacja w dniu: 2021-04-14 13:43
Opublikował:
Justyna Opalińska
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 76