Formularze

 • Sąd Rejonowy w Kolbuszowej informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projekt pn. Wdrożenie standardów
   i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym.

  Ważnym aspektem realizacji projektu, nie tylko wizerunkowym, jest usprawnienie komunikacji
  z interesantem, szczególnie z interesantem z niepełnosprawnościami, poprzez udostępnienie w sądach oraz zamieszczenie na portalu internetowym Ministerstwa Sprawiedliwości, aktualizowanych cyklicznie, co do zmieniającego się stanu prawnego, katalogów usług wraz z kartami usług dla interesantów poszczególnych szczebli sądów. 

  Katalog usług wraz z kartami usług świadczonych przez sąd obejmuje usługi, możliwe do realizacji przez każdy sąd powszechny, niezależnie od jego szczebla (usługi podstawowe) np. udostępnianie osobom uprawnionym akt sprawy w celu ich przeglądania lub sporządzania fotokopii, a także te wykonywane przez sądy danego szczebla (usługi uzupełniające dla sądu rejonowego, usługi uzupełniające dla sądu okręgowego, usługi uzupełniające dla sądu apelacyjnego) np. informacja o stwierdzeniu nabycia spadku, informacja o apelacji, o kasacji. 

  Karty usług to wybrane rodzaje spraw,  z którymi najczęściej zgłaszają się interesanci do sądów. Karty usług ujęte w katalogu usług, to jednostkowa informacja o postępowaniu. Jest to informacja dla interesantów o tym, w jaki sposób zrealizować daną usługę świadczoną przez sądy powszechne, w szczególności informację o tym, który sąd i wydział jest dla sprawy właściwy, informację o tym, w jaki sposób zainicjować sprawy, jakie złożyć dokumenty, w jakim terminie należy je złożyć, w jakiej wysokości wnieść opłatę, jakie wzory zastosować. 

  Karta usługi to konkretna instrukcja działania dla interesanta, udzielana zgodnie z jednolitą we wszystkich sądach procedurą w celu zapobieżenia występującym dysproporcjom, zarówno w sposobie obsługi, jak i jakości przekazywanej interesantom informacji przez poszczególne sądy. Powyższe ustandaryzowane działanie znacząco podniesie efektywność komunikacji na linii sąd - obywatel oraz przyczyni się do szerokiego i nieograniczonego dostępu do informacji o realizowanych przez sąd usługach, przy dostępności w sądach oraz przez Internet (https://ms.gov.pl), bez konieczności przy- chodzenia do sądu. Katalog usług podstawowych obejmuje usługi wspólne, tzn. usługi najczęściej świadczone zarówno przez sądy rejonowe, okręgowe, jak i apelacyjne. Katalog usług uzupełniających  obejmuje odpowiednio usługi świadczone na poszczególnych poziomach  sądownictwa powszechnego. 

  Do wybranych kart usług zostały załączone wzory pism i/lub formularzy znajdujących za stosowanie w odniesieniu do danej usługi.

  Pragniemy poinformować, że w dniu 10 lutego 2021 r. w Sądzie Rejonowym w  Kolbuszowej wdrożono standardy obsługi interesanta oraz katalogi usług z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kolbuszowej oraz Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 10 luty 2021r. A-0212-6/21.

  Więcej informacji nt. wdrożonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości standardów obsługi interesantów znajduje się na stronie https://wsoi.ms.gov.pl/.

 • Formularze wniosków stosowanych w sprawach dot. ksiąg wieczystych oraz wniosków składanych do Centralnej Informacji KW.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2015-07-24 10:45
Wytworzył:
Justyna Opalińska
Publikacja w dniu: 2021-05-20 11:50
Opublikował:
Bogdan Wilk
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 1 160