II Wydział Karny

SSR Robert Stącel - Przewodniczący Wydziału

Grażyna Gołębiowska – Kierownik Sekretariatu Wydziału Karnego
tel. 17 22 77 200 wew. 223, e-mail: karny@kolbuszowa.sr.gov.pl

skrytka e-PUAP : /SRKolbuszowa/karny

 

Właściwość miejscowa:

 miasto: Kolbuszowa, oraz gmin: Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Niwiska i Raniżów.

Właściwość rzeczowa:

W II Wydziale Karnym rozpatrywane są sprawy z zakresu prawa karnego o:

 • przestępstwa (za wyjątkiem spraw o zbrodnie określone w kodeksie karnym lub ustawach szczególnych oraz sprawy o występki przekazane do właściwości sądu okręgowego)- rozpoznawane w postępowaniu zwyczajnym, nakazowym, uproszczonym, przyśpieszonym,
  w sprawach z oskarżenia prywatnego;
 • wykroczenia rozpoznawane w postępowaniu zwyczajnym, nakazowym, przyśpieszonym, mandatowym;
 • przestępstwa skarbowe rozpoznawane w postępowaniu zwyczajnym, uproszczonym,, nakazowym,
 • wykroczenia skarbowe rozpoznawane w postępowaniu zwyczajnym, uproszczonym,  mandatowym, nakazowym.

Przedmiotem orzekania II Wydziału Karnego jest również wykonanie orzeczeń zapadłych w postępowaniu karnym, w postępowaniu o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w zakresie windykacji należności sądowych w postępowaniu karnym i cywilnym, w szczególności wniosków o:

 • zatarcie skazania;
 • zamianę kary orzeczonej na jej formę zastępczą;
 • odroczenie wykonania kary;
 • zarządzenie wykonania kary;
 • rozłożenie grzywny na raty oraz jej umorzenie lub odroczenie ściągnięcia;
 • warunkowe zawieszenie wykonania kary;
 • zwolnienie z reszty kary ograniczenia wolności, środka karnego;
 • zwolnienie dozoru kuratora i oddanie pod dozór kuratora.

Nadto II Wydział Karny zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o :

 • wydanie wyroku łącznego;
 • ułaskawienie;
 • wykonywanie czynności w drodze pomocy prawnej;
 • ustanowienie obrońcy, pełnomocnika z urzędu;
 • zatrzymanie prawa jazdy.

i spraw z zakresu szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym, w tym między innymi:

 • zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania w toku śledztwa;
 • zażaleń na zatrzymanie osoby;
 • zażaleń na odmowę wszczęcia śledztwa oraz na umorzenie postępowania przygotowawczego;
 • wniosków prokuratora o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczną w zakładzie zamkniętym oraz o przedłużenie tej obserwacji;
 • nadania klauzuli wykonalności na postanowieniu prokuratura o zabezpieczeniu majątkowym

oraz innymi sprawami przekazanymi do właściwości miejscowej i rzeczowej II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Kolbuszowej.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2015-07-27 08:27
Wytworzył:
Justyna Opalińska
Publikacja w dniu: 2022-04-29 13:32
Opublikował:
Bogdan Wilk
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 3 190