III Wydział Rodzinny i Nieletnich

SSR Dorota Kozubal - Przewodniczący Wydziału

Dorota Skowrońska – Kierownik Sekretariatu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
tel. 17 22 77 200 wew. 240, e-mail: rodzinny@kolbuszowa.sr.gov.pl,

skrytka e-PUAP : /SRKolbuszowa/SkrytkaESP

 

Właściwość miejscowa:

 miasto: Kolbuszowa, oraz gmin: Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Niwiska i Raniżów.

Właściwość rzeczowa:

III Wydział Rodzinny i Nieletnich rozpoznaje sprawy z obszaru właściwości sądu:

I. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, między innymi o:

 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • alimenty,
 • zmianę orzeczenia w zakresie alimentów,
 • ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
 • ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej,
 • unieważnienie uznania dziecka,
 • rozwiązanie przysposobienia,
 • zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji,
 • pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,
 • ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym,
 • zwrot (zapłatę wyegzekwowanego świadczenia),
 • zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
 • ustanowienie opieki nad osobą dorosłą,
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawa rodziny,
 • zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 • zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego,
 • ustanie obowiązku leczenia odwykowego,
 • nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
 • ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
 • sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody:
 • osoby chorej psychicznie,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi,
 • osoby chorej psychicznie na wniosek,
 • nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego,
 • umieszczenie w domu pomocy społecznej,
 • zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej,
 • inne z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 • przysposobienie,
 • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku,
 • zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania,
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • ustanowienie opieki nad małoletnim,
 • ustanowienie kuratora dla małoletniego,
 • złożenie do depozytu sądowego,
 • rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego,
 • wydanie dziecka,
 • sprawy z ustawy z dnia 05.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
 • sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego (ustawa z dnia.26.10.1995r.) o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów),
 • umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,
 • ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
 • ustalenie kontaktów z małoletnim,
 • sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • zabezpieczenie alimentów,
 • w przedmiocie nadzoru sądu z urzędu na komornikiem,
 • w przedmiocie egzekucji sądowej,
 • nadanie klauzuli wykonalności
 • nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym,
 • nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym,
 • zwolnienie od kosztów sądowych,
 • ze skargi na czynności komornika,
 • uznanie orzeczenia sądu zagranicznego,
 • wyznaczenie sądu,
 • wyłączenie sędziego,
 • odtworzenie akt,
 • wyjawienie majątku,
 • uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą

III Wydział Rodzinny i Nieletnich rozpoznaje również sprawy z Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 r. o:

 • demoralizację,
 • czyny karalne.

W sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, o ubezwłasnowolnienie właściwy jest Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2015-07-27 08:29
Wytworzył:
Justyna Opalińska
Publikacja w dniu: 2023-02-22 08:43
Opublikował:
Bogdan Wilk
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 1 292