Regulamin bezpieczeństwa i porządku

REGULAMIN   BEZPIECZEŃSTWA  I PORZĄDKU OBOWIĄZUJĄCY   W   SĄDZIE   REJONOWYM  W   KOLBUSZOWEJ

 

§1

 

Regulamin określa:

 1. zasady działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia osób przebywających w budynku Sądu,
 2. zasady poruszania się i zachowania w budynku Sądu jak i w jego otoczeniu,
 3. zasady działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu,
  a także przeciwdziałające powstaniu szkód wynikających z tych zdarzeń oraz uniemożliwiające wstęp osób nieuprawnionych na teren chroniony.

 

§2

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie  jest mowa o:

 

 1. Sądzie - należy przez to rozumieć budynki i teren Sądu Rejonowego w Kolbuszowej,
 2. Prezesie Sądu - należy przez to rozumieć Prezesa Sądu Rejonowego w Kolbuszowej,
 3. Dyrektorze Sądu - należy przez to rozumieć Dyrektora Sądu Okręgowego
  w Tarnobrzegu,
 4. służbie ochrony - należy przez to rozumieć pracowników firmy ochrony, z którą Sąd zawarł umowę na świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Sądu,
 5. komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć komórkę powołaną do wykonywania okre­ślonych zadań, mającą swe miejsce w strukturze organizacyjnej Sądu (w szczególności wydział, oddział, sekcja, zespół, samodzielne stanowisko).

 

§3

 

 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w budynku Sądu zapewnia służba ochrony.
 2. Służba ochrony sprawuje całodobową ochronę obiektu i terenu Sądu poprzez ochronę fizycz­ną, systemy alarmowe oraz monitoring.
 3. O wszystkich przypadkach dotyczących zakłócenia bezpieczeństwa i porządku
  w Sądzie służba ochrony niezwłocznie zawiadamia Samodzielną Sekcję Administracyjną.

 

§4 

 

Do zadań służby ochrony w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej należy:

 

 1. ochrona mienia Sądu i osób przebywających w Sądzie, a w przypadku zagrożenia podejmowa­nie działania mającego na celu zminimalizować szkody i straty, przy czym pracownicy służby ochrony pełniąc służbę mogą używać urządzeń technicznych (np. wykry­wacza metalu),
 2. weryfikacja ruchu osobowego w Sądzie, poprzez ustalenie celu przybycia osób wchodzących do Sądu,
 3. podejmowanie interwencji wobec osób nietrzeźwych i zakłócających spokój w Sądzie,
 4. podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa w Sądzie (np. włamanie, pożar, zalanie, alarm bombowy itp.).

 

§5 

 

Wejście do budynku osób, nie będących pracownikami Sądu, możliwe jest przez wejście główne, w dni robocze w godzinach urzędowania, tj.:

 1. poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 18.00,
 2. wtorek - piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30.

 

 §6

 

 1. W godzinach pracy Sądu na terenie budynku mogą przebywać:
 2. sędziowie Sądu Rejonowego w Kolbuszowej,
 3. referendarze, asystenci sędziego i kuratorzy Sądu Rejonowego w Kolbuszowej,
 4. urzędnicy, stażyści oraz pozostali pracownicy Sądu Rejonowego w Kolbuszowej,
 5. pracownicy ochrony oraz funkcjonariusze policji,
 6. prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze i komornicy sądowi,
 7. ławnicy sądowi, biegli sądowi i tłumacze przysięgli,
 8. praktykanci, aplikanci sądowi oraz aplikanci innych korporacji prawniczych odbywających zajęcia w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej,
 9. inne grupy zawodowe na podstawie odrębnego zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Kolbuszowej lub Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu,
 10. osoby wezwane bądź zawiadomione w związku z toczącym się postępowaniem lub zainteresowane udziałem w rozprawie w charakterze publiczności,
 11. osoby zamierzające dopełnić formalności, zapoznać się z aktami sądowymi (strony postępowania) bądź ogłoszeniami zamieszczonymi na terenie Sądu Rejonowego w Kolbuszowej,
 12. pracownicy firmy sprzątającej;

 

 1. W dni wolne, święta oraz poza godzinami pracy na terenie Sądu mogą przebywać:
 2. sędziowie Sądu Rejonowego w Kolbuszowej,
 3. asystenci sędziego, referendarze i pracownicy Sądu Rejonowego w Kolbuszowej na podstawie pisemnej zgody bezpośredniego przełożonego,
 4. pracownicy firm remontowo - budowlanych i konserwatorskich wykonujących usługi zgodnie z zawartą umową,
 5. inne osoby na podstawie pisemnej zgody Prezesa Sądu Rejonowego
  w Kolbuszowej lub Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu,
 6. pracownicy Prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej;

 

§7

 

 1. Każda osoba wchodząca na teren Sądu Rejonowego w Kolbuszowej powinna okazać posiadane wezwanie lub zawiadomienie.
 2. Osoba nie posiadająca wezwania lub zawiadomienia powinna uzasadnić cel przybycia do budynku Sądu pracownikowi ochrony np. złożenie dokumentów w Biurze Podawczym, dokonanie opłaty w Kasie Sądu itp.
 3. Osoby upoważnione do przebywania na terenie obiektu Sądu zobowiązane są niezwłocznie udać się do miejsca docelowego określonego w wezwaniu (zawiadomieniu) lub do miejsca wskazanego przez pracowników ochrony Sądu.
 4. Na terenie budynku Sądu osoby przebywające (jak i osoby wchodzące ) zobowiązane są do zachowania należytej powagi, ciszy, spokoju i porządku obowiązującego w Sądzie oraz do podporządkowania się poleceniom pracowników ochrony Sądu.
 5. Strony, interesanci i osoby niepełnosprawne mogą korzystać z wyznaczonych toalet na terenie budynku.

 

 §8

 

 1. Osoby wchodzące do budynku Sądu Rejonowego w Kolbuszowej nie mogą wnosić : broni palnej, miotaczy gazu i paralizatorów elektrycznych oraz przedmiotów i narzędzi niebezpiecznych, takich jak: noże, siekiery, łomy, kije itp., a także materiałów żrących, łatwopalnych, cuchnących, alkoholu, innych materiałów i substancji, które według oceny służby ochrony obiektu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz dla mienia.
 2. Broń palną na terenie obiektu sądowego mogą posiadać jedynie osoby wykonujące zadania służbowe wymagające jej posiadania.

 

§9

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku zabrania się pozostawiania na terenie Sądu bagażu lub innych przedmiotów bez nadzoru.
 2. Do bagażu lub innych przedmiotów pozostawionych bez nadzoru nie wolno zbliżać się a o fakcie ich zauważenia należy niezwłocznie zawiadomić służbę ochrony.
 3. Służba ochrony podejmuje czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa i niezwłocznie zawiadamia o takiej sytuacji Samodzielną Sekcję Administracyjną.
 4. Bagaże lub inne przedmioty pozostawione bez opieki zostaną usunięte oraz mogą być zneutra­lizowane przez uprawnioną służbę ochrony na koszt ich właścicieli lub użytkowników.

 

 §10

 

 1. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca lub przebywająca w budynku Sądu znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, służba ochrony obiektu, za zgodą tej osoby, może użyć testera trzeźwości celem potwierdzenia powyższego faktu oraz ma obowiązek powiadomić Policję w celu przeprowadzenia odpowiedniego badania potwierdzającego ten fakt. Policja powinna zostać wezwana także w przypadku odmowy poddania się badaniu testerem trzeźwości przez służbę ochrony.
 2. W przypadku, gdy osoba wezwana przez Sąd znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, pracownik ochrony powinien przekazać informację o tym fakcie do właściwego Wydziału. O dalszych czynnościach podjętych wobec takiej osoby decyduje Przewodniczący Wydziału lub sędzia prowadzący sprawę, na którą osoba ta została wezwana.
 3. Osoby nie wezwane przez Sąd, u których badanie potwierdzi stan nietrzeźwości lub odurzenia mają zakaz przebywania na terenie obiektu sądowego.
 4. Zakazuje się wstępu do budynku Sądu osób, których ubiór lub zachowanie mogłyby naruszać powagę Sądu.

 

 §11

 

Przy salach rozpraw, w których toczyć się będą posiedzenia o „podwyższonym stopniu ryzyka” lub o wyłączonej jawności, mogą zostać wyznaczone strefy, w których poruszać się mogą jedynie osoby związane z toczącym się procesem oraz służba ochrony.

 

§12

 

W budynku Sądu konwoje i doprowadzenia realizują organy uprawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami resortowymi, regulującymi służbę konwojową.

 

 §13

 

 1. Dziennikarze, fotoreporterzy, ekipy telewizyjne wchodzący do Sądu obowiązani są do okaza­nia „legitymacji prasowej".
 2. Obecność osób o których mowa w ust. 1 na sali rozpraw oraz rejestracja filmowa, fotograficz­na i dźwiękowa przebiegu rozprawy, uzależniona jest od decyzji przewodniczącego składu orzekającego.
 3. Przedstawiciele mediów oraz publiczność przed wejściem na salę rozpraw, mogą zostać pod­dani kontroli przez służbę ochrony.
 4. Poza godzinami urzędowania Sądu wejście przedstawicieli mediów na teren Sądu uwarunkowane jest otrzymaniem odpowiedniej zgody wydanej przez Prezesa Sądu.

 

 

 §14

 

Ogólnodostępna część obiektu Sądu i jego korytarze, a także parking i teren wokół budynku sądu wyposażone są w monitoring.

 

 §15

 

 1. Firmy usługowe przed rozpoczęciem prac w Sądzie, mają obowiązek przedłożyć Kierownikowi Samodzielnej Sekcji Administracyjnej imienny wykaz pracowników, którzy będą wykony­wać prace na terenie Sądu co najmniej 3 dni przed terminem przystąpienia do prac.
 2. Samodzielna Sekcja Administracyjna przekazuje wykaz, o którym mowa w ust. 1 służbie ochrony w celu umożliwienia identyfikacji pracow­nika.

 

§16

 

 1. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek akcji agitacyjnych i demonstracyjnych
  w Sądzie.
 2. Zorganizowane grupy osób mogą wejść do Sądu po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Prezesa Sądu.
 3. Samodzielna Sekcja Administracja informuje służbę ochrony o wizycie zorganizowanej grupy osób w Sądzie.
 4. Ilość osób uczestniczących w rozprawach w charakterze publiczności uzależniona jest od ilości miejsc w sali rozpraw. Decyzję w przedmiocie uczestnictwa i ilości osób
  w charakterze publiczności podejmuje Przewodniczący składu orzekającego.

 

§17

 

 1. Na terenie Sądu obowiązuje bezwzględny zakaz: handlu obnośnego i akwizycji, zbierania datków na cele społeczne bez właściwego zezwolenia, palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych (e-papierosów) poza wyznaczoną strefą, przebywania na korytarzach lub w innych pomieszczeniach Sądu bez określonego celu.
 2. Służba ochrony jest zobowiązana do przeciwdziałania handlowi obnośnemu i akwizycji po­przez poinformowanie zauważonych osób o zakazie.
 3. Na terenie Sądu zabrania się wywieszania bez zgody Prezesa Sądu jakichkolwiek informacji, tj. ogłoszeń, plakatów, zawiadomień itp.
 4. Zabrania się wprowadzania do Sądu zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika, z pomocy którego ko­rzysta osoba niewidoma.
 5. Zabrania się wnoszenia na teren Sądu napojów alkoholowych lub podobnie działających środków oraz podawania ich, a także ich użycia.

 

§18

 

Wszystkie osoby przebywające na terenie budynku Sądu Rejonowego w Kolbuszowej zobowiązane są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

§19

 

 1. Osoby wchodzące i przebywające w budynkach sądowych mają obowiązek podporządkować się poleceniom służby ochrony, pod rygorem usunięcia z budynku.
 2. W przypadku osób niestosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu, służba ochrony ma obowiązek (w granicach posiadanych uprawnień) zastosować odpowiednie środki i podjąć działania wymuszające respektowanie obowiązujących zasad.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2019-07-24 08:47
Wytworzył:
Bogdan Wilk
Publikacja w dniu: 2021-04-14 13:43
Opublikował:
Bogdan Wilk
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 103