Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej

Nr: KD-121-2/23

Konkurs na stanowisko stażysty (docelowo sekretarza sądowego) w wymiarze ½ etatu w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej

Dyrektor Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratur (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu
i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) ogłasza w drodze konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy
w
Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej – docelowo sekretarz sądowy w wymiarze ½ etatu;

 • nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej, ul. Tyszkiewiczów 4, 36-100 Kolbuszowa,
 • sygnatura konkursu: KD-121-2/23,
 • liczba wolnych stanowisk pracy: 1/2 etatu - staż urzędniczy - docelowo sekretarz sądowy
  w wymiarze ½ etatu w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej
  .

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie wszelkich czynności
   i zarządzeń w tych sprawach;

- redagowanie pism;

- wykonywanie prac administracyjno — biurowych;

- wykonywanie czynności  kancelaryjnych;

- obsługa urządzeń biurowych (ksero, skaner);

- inne czynności przewidziane w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i przepisach
  szczegółowych.

Wymagania   niezbędne:

    1)  wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny;

    2)  pełna zdolność do czynności prawnych;

    3)  nieposzlakowana opinia;

    4)  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

    5) przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo
        ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

    6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

    7) znajomość techniki pracy biurowej w tym bardzo dobra umiejętność obsługi   komputera
        pakietu MS Office (Excel, Word) oraz biegłego pisania na klawiaturze komputera;

    8) odporność  na stres, komunikatywność i zaangażowanie;

    9) umiejętność pracy w zespole.

Wymagania   dodatkowe:

    1)  umiejętność dobrej organizacji pracy;

    2)  odpowiedzialność, rzetelność, kreatywność;

    3)  wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. podanie o przyjęcie do pracy adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego
  w Tarnobrzegu z danymi umożliwiającymi kontakt oraz wskazaniem sygnatury konkursu KD-121-2/23;

    2)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

    3)  kopie dokumentów  potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje;

    4) własnoręcznie podpisane CV z uwzględnieniem przebiegu nauki, pracy zawodowej oraz posiadanych kwalifikacji (kursy, szkolenia, certyfikaty, dyplomy).

    5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
          rekrutacji,

    6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, że nie jest prowadzone
        postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
      skarbowe, a także braku kary za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    7)  klauzulę informacyjną,

    8) oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala mu na zatrudnienie na stanowisku
         stażysty/ sekretarza sądowego,

    9) do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe
         kwalifikacje i osiągnięcia.

Wzory oświadczeń i kwestionariusz dostępne są na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kolbuszowej (www.kolbuszowa.sr.gov.pl) w dołączonym pliku do niniejszego konkursu oraz w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Kolbuszowej.

Składane oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 kwietnia 2023 roku, bezpośrednio
w siedzibie Sądu Rejonowego w Kolbuszowej (w Biurze Podawczym – parter budynku) lub za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres:

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Samodzielna Sekcja Administracyjna

ul. Tyszkiewiczów 4

36-100 Kolbuszowa

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, na której należy wpisać nazwę adresata oraz oznaczenie konkursu (sygnatura). W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Zgłoszenia złożone po terminie lub niekompletne będą odrzucone.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • etap pierwszy - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etap drugi - praktyczny sprawdzian umiejętności,
 • etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna.

Inne informacje:

 • w przypadku załączenia dokumentów obcojęzycznych, należy także dołączyć ich tłumaczenia na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego. W przypadku nie spełnienia tego wymogu, dokumenty nie będą uwzględnione,
 • oferty niespełniające wskazanych wymogów zostaną odrzucone,
 • konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu Okręgowego
  w Tarnobrzegu,
 • kandydaci dopuszczeni do II i III etapu konkursu, zostaną każdorazowo powiadomieni
  o terminie i miejscu kolejnego etapu konkursu poprzez zamieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kolbuszowej (www.kolbuszowa.sr.gov.pl) oraz poprzez wywieszenie listy na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Kolbuszowej - co najmniej 7 dni przed terminem kolejnego etapu,
 • kandydaci, którzy nie zostaną wybrani w drodze konkursu na w/w stanowisko, mogą odebrać złożone dokumenty rekrutacyjne osobiście w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Kolbuszowej w ciągu 14 dni od zakończenia procedury konkursowej, natomiast dokumenty nieodebrane po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone;
 • w wyniku konkursu wyłoniona zostanie lista rezerwowa kandydatów, która będzie ważna przez okres jednego roku, od dnia przeprowadzenia konkursu.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-04-05 12:20
Wytworzył:
Bogdan Wilk
Publikacja w dniu: 2023-05-30 14:03
Opublikował:
Bogdan Wilk
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 544